بررسی پیدایش وروشهای کنترل بالکینگ وکف ناشی ازمیکروتریکس پارویسلادرسیستم هوادهی گسترده تصفیه خانه فاضلاب کردکوی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,217

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUBAHESD01_044

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1390

چکیده مقاله:

بالکینگ وکف پدیده های مهمی درتصفیه خانه های لجن فعال سراسرجهان بوده ویکی از معمولترین دلایل پیدایش آن،رشدزیادارگانیسمهای رشته ای مانندمیکروتریکس پارویسلا است که باخصوصیات فاضلاب مانندمحتویات ازقبیل چربی ها ویاجنبه های فرآیندی مانندزمان ماند لجن (سن لجن )،کاهش نسبت F/M وکاهش مقداراکسیژن محلول ارتباط دارند. کف وبالکینگ بطورفصلی ودوره ای اتفاق می افتد ومشکلات فرآیندی جدی ایجاد کرده وجهت اصلاح آن زمان نسبتاً طولانی لازم است.هدف مهم این مطالعه ،تحقیق روشهای کنترل شیمیایی و بیولوژیک کف و بالکینگ درفرآیند هوادهی گسترده تصفیه خانه فاضلاب کردکوی است که بارشد م.پارویسلای اضافی ایجاد می شود.آزمایشات منقطع درآزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب کردکوی انجام شد.چهارماده شیمیایی مورداستفاده معمول برای کنترل باکتری رشته ای امتحان شدند.براساس آن دریک راکتورهوادهی گسترده ساخته شده درآزمایشگاه،تحقیق روی اثرپارامترهای فرآیندی وافزودینهای شیمیایی برکنترل میکروتریکس پارویسلا انجام گردید.درادامه درعملکرد فیلد،روش کاهش زمان ماند لجن درتانک هوادهی ممتدتصفیه خانه فاضلاب کردکوی پایش گردیددربررسی نحوه ایجادوکنترل کف وبالکینگ درتصفیه خانه فاضلاب کردکوی،مشخص گردیدکه اصولاً کف وبالکینگ بدلیل تکثیربیش ازحدمایکروتریکس پارویسلا ایجاد شده وتقریباً درزمستان واوایل بهاربوجود می آید.آزمایشات جریان مداوم ومنقطع نشان دادافزایش کلرین و QAS به ترتیب به میزان 20 و 30 گرم بازای هرکیلوگرم MLSS در روزمیتواند بتدریج لجن فعال باکف وبالکینگ ناشی ازمیکروتریکس پارویسلا را طی یک هفته تغییر داده،و به حد نرمال برساند. روشهای بیولوژیکی ازقبیل کاهش زمان ماند لجن (SRT) و افزایش نسبت F/M , روشهای شیمیایی مانند افزودن کلرین (Naocl) یامنعقد کننده های پلی اکریلامیدکاتیونیک (PAM) ونمک پلی آلومینیوم (PAC) میتواند شاخص حجم لجن (SVI) را کاهش دهد وبالکینگ وکف رادرسطوح مختلف کنترل کند.درکاربردعملی،درمرحله اولیه SRT کوتاهتراگر چه وقت زیادی را میگیرد،امابرای کنترل بالکنیگ وکف موثر مناسب است. تکنیک های بیولوژیکی مانندکاهش SRT وافزایش F/M ونیزافزودن موادشیمیایی ازقبیل Naocl و QAS درکنترل کف وبالکینگ تصفیه خانه فاضلاب کردکوی موثراست.البته برای توقف کف و بالکینگ رشته ای باید روشهای پیشگیرانه کنترل پایه گذاری گردند.

نویسندگان

یوسف کر

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

محمدهادی مهدینژاد

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

حسن ایزانلو

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

سمیه افشارمنش

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب