اثرشکل مقاطع پایه پلها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,217

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC07_235

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر شکل مقاطع پایه پلها بر نیروی دراگ و نیروی نوسانی عمود بر جریان مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق بدست آوردن شکلی مناسب جهت کاهش نیروهای جانبی و آبشستگی می باشد . شکل مقطع پایه پل در مقدار و نوسانات نیروهای جانبی تأثیر دارد، مقدار این نیرو برای مقاطع مختلف پایه پلها بدست آمده و تأثیر شکل مقطع در کاهش نیروهای مذکور بررسی می شود . همچنین نیروهای درگ و عمود بر جریان در حالت قرار گیری پایة پل به صورت مورب در برابر جریان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . مطالعه جریان در حالت دوبعدی و با استفاده از مدل عددی موجود در عدد رینولدز 2*10^5 انجام شد . جهت اطمینان از صحت عملکرد مدل عددی مقایسه نتایج برای حالت سیلندر استوان ه ای مدور با نتایج بدست آمده توسط دیگر محققین انجام شده و تطابق خوبی حاصل شده است . علاوه بر مدلسازی عددی جریان از یک مدل ازمایشگاهی برای بررسی اثر شکل پایه پل بر آبشستگی نیز بهره گرفته شد و تطابق خوبی با نتایج بدست آمده از مدل عددی حاصل شده است

کلیدواژه ها:

پایه پل ، گردابه ، نوسان ، آبشستگی ، نیروهای عمودی ( درگ ) ، نیروهای عمود بر جریان

نویسندگان

سیدتقی امید نائینی

استادیار دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

محسن فضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه