اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید سهام برای سهامداران با استفاده از تکنیک های ریاضی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

158

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF04_135

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله از مدل ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره استفاده و با توجه به آن عوامل موثر برای تصمیم گیری خرید سهام برای سهامداران اولویت بندی خواهند شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال ۱۳۹۸ است. بعد از نهایی کردن عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید سهام با استفاده از مطالعات پیشین همچنین مصاحبه با خبرگان در این حوزه تعداد ۲۵ عوامل برای اولویت بندی با استفاده از مدل تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که " نسبت سود ناخالص به فروش "، " تفاوت سود واقعی با سود پیش بینی " و " نسبت قیمت به ارزش دفتری " به ترتیب اولویت های اول تا سوم موثر برای تصمیم گیری خرید سهام برای سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران می باشند

کلیدواژه ها:

عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران ، خرید سهام عادی ، بورس اوراق بهادار تهران ، تکنیک تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون.

نویسندگان

مهدیهکرکه آبادی
مهدیه کرکه آبادی

استاد، گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ادیبان ، گرمسار، ایران

سعیدخانی
سعید خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ادیبان ، گرمسار، ایران