ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان بیمارستان های استان هرمزگان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 294

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEACONF02_030

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشیسازمانی کارکنان بیمارستان های استان هرمزگان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیمارستان هایاستان هرمزگان به حجم ۷۳۶ نفر تشکیل می دادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، ۳۰۹نفر از شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر و حاجی آباد بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخابگردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه)استفاده شد. نتایج نشان داد که، ۲۷ درصد از واریانس "تحقق هدف" توسط محیط کار ایمن، یکپارچگیو توسعه قابلیت ها؛ ۳۱ درصد از واریانس "انطباق" توسط یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار ومحیط کار ایمن؛ ۳۵ درصد از واریانس "یگانگی" توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و انسجام اجتماعیدر سازمان کار و تامین فرصت رشد؛ ۳۸ درصد از واریانس "تداوم یا حفظ الگوها" توسط محیط کار ایمنو یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار قابل پیش بینی است. همچنین ۷ درصد از واریانس"تحقق هدف" توسط تواضع و مردانگی (از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)؛ ۱۰ درصد از واریانس "انطباق"توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ ۱۴ درصد از واریانس "یگانگی" توسط تواضع، نوع دوستی ووظیفه شناسی و ۱۱ درصد از واریانس "تداوم یا حفظ الگو" توسط تواضع قابل پیش بینی می باشد.

نویسندگان

فوژان امیری

گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران