اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی دو رقم انگور بیدانه سفید و خوشناو

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF05_007

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

تنش خشکی از مهمترین عوامل کاهش محصولات کشاورزی در دنیا است. ایران نیز به عنوان یک کشور نیمه خشک سالانه خسارات زیادی را از کمبود آب در بخش کشاورزی متحمل میشود که دلیل آن گرم شدن کرهی زمین و کمبود بارندگی در چند سال اخیر است.به منظور بررسی واکنش دو رقم انگور به تنش خشکی از نظر شاخص های فیزیولوژیکی ایجاد شده، آزمایش در مزرعه ی گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان بر روی دو رقم انگور بیدانه سفید و خوشناو به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، با سه عامل رقم(دو سطح) و خشکی (دو سطح شاهد و ۳۰ درصد تبخیر و تعرق) در طی بهار و تابستان ۱۳۹۴ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نتایج به دست آمده که تنش خشکی خصوصیات فیزیولوژیکی ازجمله سبب کاهش محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشاء سلولی، میزان کلروفیل a، b ، کلروفیل کل و کاروتنوئید شده و میزان پرولین، کربوهیدراتهای محلول کل، پروتئینهای محلول کل، مالون دی آلدئید، پر اکسید هیدروژن و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز را افزایش میدهد.

کلیدواژه ها:

انگور ، تنش کم آبی ، انزیم های آنتی اکسیدانی

نویسندگان

سروه لطفی نسب

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

ناصر قادری

دانشیار علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.

تیمور جوادی

دانشیار علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.