بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد سوپرجاذب بر برخی صفات زراعی نخود در منطقه هوراند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRMPB02_016

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1400

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد سوپرجاذب بر برخی صفات زراعی نخود در منطقه هوراند،آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در بهار سال ۱۴۰۰ در منطقه هوراند انجام خواهد شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (آبیاری کامل به عنوان شاهد، محدودیت ملایم آبی یا قطع آبیاری در مرحله غلاف دهی و محدودیت شدید آبی یا قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی) به عنوان عامل اصلی مقادیر مختلف سوپرجاذب (عدم استفاده از سوپرجاذب ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب) به عنوان عامل فرعی بودند نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثرات ساده تنش و سوپرجاذب بر تمام صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل سوپرجاذب و تنش بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و بر سایر صفات اثر معنیداری نداشتند. نتایج نشان داد که قطع آبیاری سبب کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف شد، در حالی که ارتفاع گیاه واکنش معنی داری به قطع آبیاری نشان نداد. استفاده از سوپر جاذب باعث تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات مورد مطالعه نخود شد. بیشترین خود شد. بیشترین ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف در استفاده از ۱۵۰ کیلوگرم سوپر جاذب حاصل شد.

نویسندگان

سعیده بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، کلیبر، ایران

احمد افکاری

استادیار فیزیولوژی گیاهی، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی کلیبر، ایران