بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ۱ شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER03_101

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر رابطه بین مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم متوسطه ناحیه ۱ شهر خرم آباد بود. پژوهش به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد می باشد که مطابق آمارنامه آموزشو پرورش شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ تعداد آنها برابر با ۶۴۲۳ نفر گزارش شده است. براساسجدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه ۳۶۴ نفر برآورد شد که به شیوه طبقه ای نسبی نمونه گیری شدند؛ مبنایطبقه ای بودن در این پژوهش جنسیت دانش آموزان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هایمهارت های اجتماعی ریجیو (۱۹۸۹)، هوش هیجانی سیبریاشرینگ (۱۹۹۷) و معدل دانش آموزان استفاده شد. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین وانحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهشیوه گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین مهارت های اجتماعی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلیدانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ۱ شهر خرم آباد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰۱ / ۰ < sig). بینکل مقیاس هوش هیجانی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ۱ شهر خرم آبادرابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰۱ / ۰ < sig). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشانداد از بین ابعاد مهارت های اجتماعی، بعد بیانگری اجتماعی ۷ درصد و از ابعاد هوش هیجانی، خودآگاهی ۴درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می نمایند.

کلیدواژه ها:

مهارت های اجتماعی ، هوش هیجانی ، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموزان دوره متوسطه ی دوم

نویسندگان

رضوان حسنوند

کارشناس ارشد، علوم تربیتی