تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان (به روش تجزیه تحلیل سوات)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

332

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF04_029

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان در بخش ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ورزشی منطقه، ورزشکاران حرفه ای، مربیان و داوران نخبه، پیشکسوتان، صاحبنظران، اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی آشنا با مدیریت راهبردی در ورزش تشکیل میدادند که تعدادشان ۱۰۶ نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری از نوع کل شماری بود و در نهایت کلیه ۱۰۶ پرسشنامه بدرستی برگشت داده شد. ابزار جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه از نوع بازپاسخ بود، روایی پرسشنامه توسط شورای راهبردی و پایایی پرسشنامه بسته آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با ضریب ۰/۹۱ تایید شده بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها؛ شورای راهبردی تحقیق برای تعیین و تدوین چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، اهداف کلان، موقعیت راهبردی و راهبردهای اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان اقدام نمود. در نهایت این اداره با ۱۵ قوت، ۲۴ ضعف، ۱۵ فرصت و ۱۹ تهدید، در موقعیت راهبردی تهاجمی((SO قرار داشت.بعد از ارزیابی محیط درونی و بیرونی، با بهره گیری از ماتریس تطبیقیSWOT و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای شورای راهبردی پژوهش، تعداد هفت راهبرد SO، چهار راهبرد ST، پنج راهبرد WO و چهار راهبرد WTمجموعا، ۲۰ راهبرد استخراج شد. بنابراین پیشنهاد میشود اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان، آموزش و ارتقای نیرویهای انسانی با رویکرد علمی را تا پایین ترین سطوح مدیریت ورزش شهرستان نفوذ دهد و توزیع عادلانه امکانات ورزشی و افزایش فرصت های برابر جهت مشارکت حداکثری مردم شهرستان در برنامه های ورزشی را در دستورکار قرار دهد.

کلیدواژه ها:

مدیریت راهبردی ، مدیریت راهبردی در ورزش ، اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان ، سوات

نویسندگان

علیرضایی شکیب
علی رضایی شکیب

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.*

اردشیرظفری
اردشیر ظفری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.

بهرامعابری
بهرام عابری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.