ارائه یک طرح ذخیرهسازی داده های فاماکوژنومیک مبتنی بر قراردادهای هوشمند اتریوم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCCWE01_018

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

با فراگیر شدن استفاده از داده های فارماکوژنومیک در درمان بیماران و رشد مقوله پزشکی شخصی ⸲ نیاز بهطراحی پایگاه های داده کارآمد روز به روز رو به افزایش است. از این رو طراحی بهینه پایگاه های دادهفارماکوژنومیک با دسترسی تحت کنترل امری مهم است. یکی از راه حل های موثر برای ذخیره سازی داده ها وکنترل دسترسی به دادههای برون سپاری شده استفاده از قراردادهای هوشمند اتریوم است. در این پژوهشاز مفهوم قرارداهای هوشمند اتریوم جهت کنترل دسترسی به پایگاه داده فارماکوژنومیک استفاده کردیم. هدفاین طرح حفظ امینت دادههای بسیار محرمانه فارماکوژنومیک افراد در کنار دسترسی پذیری آسان آنها برایکاربران مجاز بود به طوری که امکان جستجوی کارآمد و سریع با حفظ محرمانگی داده ها فراهم شود. برای نیلبه این هدف از مفاهیم رمزنگاری ⸲ بلوم فیلتر اعمال سیاست های کنترل در بندهای قرارداد هوشمند و معماری ⸲ویژه ای استفاده شده است. باتوجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در این پژوهش⸲ به نظر می رسد که استفادهاز قراردادهای هوشمند می تواند با ایجاد یک سازوکار تشویقی برای بازیگران آن ⸲ سیستم را پویا نگه دارد وامکان مدیریت پایگاه های داده برون سپاری شده را بهتر فراهم سازد.

نویسندگان

روناک محمودیان جگرلوئی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی گرایش رمز و کد دانشگاه بوعلی سینا

رضا قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان