مطالعه ارتباطی بین بتای حسابداری و مقایسه توان هردو بر خروجی سهام شرکت های خصوصی حضور داشته در سازمان فرابورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB08_025

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

شاخص بازار سهام روشی برای اندازهگیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همهشرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت های بزرگتر که در عینحال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می توان بنابر احتیاج و کارایی شاخص های زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند: افزایششاخص کل کلا بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. و نیز این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی زیاندر کل سهام موجود در بورس نیست. یکی از مهمترین مسائل در سرمایه گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است.سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند. برای شروع کار در هر زمینه اینیاز به یادگیری یک سری مفاهیم و اصطلاحات اولیه و پایه ای وجود دارد . در بورس و سرمایه گذاری در سهام، اگرشخصی این اصطلاحات و مفاهیم بورسی را فرا نگیرد ممکن است در سرمایه گذاری خود دچار اشتباه شود و یکسرمایه گذار حرفه ای هرگز خود را در معرض اشتباه قرار نمی دهد . در پژوهش انجام شده حاضر بیان شده است که آیا بتای حسابداری نسبت به بتای بازار توان بیشتری برای پیش بینی بازده سهام در ایران دارد؟ به همین منظور تعداد ۱۰۰شرکت مورد پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ به طور نمونه ای انتخاب شدهاست. به منظور اعیین آزمون فرضیه های تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده است. نتایج بدستآنده از پژوهش نشان می دهد که بازدهی سهام شرکت ها تحت تاثیر بتای حسابداری و بتای بازار است. همچنین بتایحسابداری در مقایسه با بتای بازار در پیش بینی بازدهی سهام دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.

نویسندگان

اصغر اسدیان

دکتری حسابداری،استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز واحد سراب

ناصر مبشری

کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز واحد سراب، تبزیز،ایران

محمدرضا صفری چاکری

کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز واحد سراب، تبریز،ایران