نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 251

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AFTJ-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تابآوری خانواده بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری کلیه زنان و مردان متاهل شاغل در کادر آموزشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۴۶۲۵۷ نفر (۳۲۰۴۶ نفر زن و ۱۴۲۱۱ نفر مرد) بودند. حجم نمونه ۴۲۰ نفر از این افراد بر اساس دیدگاه کلاین (۲۰۱۶) و به شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس به شیوه آنلاین انتخاب و به مقیاس تاب آوری خانواده سیکبی (۲۰۰۵)، مقیاس شادمانی زناشویی آزرین و همکاران (۱۹۷۳)، مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی لاگاردیا و همکاران (۲۰۰۰)، پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ(۲۰۰۹) و فرم کوتاه مقیاس استقامت (GRIT-S) داکوورث و کوین (۲۰۰۹) پاسخ دادند. الگوی پیشنهادی از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS نسخه ۲۴ تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم شادمانی زناشویی (۳۰۹/۰=β و ۰۰۲/۰=P)، نیازهای بنیادین روانشناختی (۵۵۶/۰=β و ۰۰۱/۰=P)، معنویت (۳۰۹/۰=β و ۰۰۱/۰=P) و استقامت (۶۳۲/۰=β و ۰۰۱/۰=P) بر تابآوری خانواده معنادار بودند؛ همچنین اثرات غیرمستقیم شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت از طریق نقش میانجی استقامت بر تاب آوری خانواده معنادار بود (۰۱/۰=P). نتیجه گیری: مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده های پژوهشی داشت و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر تاب آوری خانواده در افراد متاهل است.

نویسندگان

ژاله بحرایی

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدعلی حسینی المدنی

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احمد باصری

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران