بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی معلمان آموزش کودکان استثنایی استان چهارمحال و بختیاری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP07_1056

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی معلمان آموزش کودکان استثنایی استان چهارمحال و بختیاری تدوین یافته و از میان معلمان آموزش کودکان استثنایی استان چهارمهال و بختیاری در سال تحصیلی ۱۳۹۴ ، ۱۸۰ نفر ۹۰ دانشجوی زن و ۹۰ دانشجوی مرد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی انتخاب شدهاند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه نگرش سنج مذهبی و پرسشنامه سلامت روانی (SCL-۲۵). طرح پژوهش از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آمار استنباطی همانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش مذهبی و سلامت روانی، سلامت جسمانی واضطراب رابطه مثبت معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

نگرش مذهبی ، سلامت روانی ، معلمان زن و مرد .

نویسندگان

مصطفی برزوئی

کارشناسی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه پردیس شهید باهنر، اصفهان، ایران آموزگار ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی