بررسی تاثیر رضایت از نمایشگاه بر تمایل به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 299

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0794

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، بسیاری ازشرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی های آنهامحصولات و خدمات آنها می باشد. شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر مفاهیمی چون رضایت از برند و سازه های شکل دهنده آن،دانش دست اندرکاران در این حوزه راعمیق تر خواهد کرد و طراحی و برنامه ریزی بهتری در حوزه فعالیت های فروش و برندسازی در اختیار قرار خواهدداد . هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان و تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان بود. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح همبستگی بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکت کنندگان در دو نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس، ابزار گرد آوری داده ها در این پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تایید واقع شده و دارای الفای کرونباخ ۰/۸۵بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش و پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش آماراستنباطی رگرسیون به کمک نرم افزار spss-۲۲ استفاده شده بود. یافته های پژوهش نشان داد تبلیغات بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، مکان(وضعیت فیزیکی) بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، پرسنل بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، فرایند ارائه خدمت بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، تجهیزات موجود بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، رضایت مشتریان بر تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

رضایت مشتری ، تمایل به خرید مجدد ، خدمت ، نمایشگاه بین المللی .