آیین نامه پیشنهادی طراحی سازهای ساختمان های چوبی

رده بندی دیویی: 624/174
شابک: 978-600-113-220-9
رده بندی کنگره: 666 TA
شماره کتابشناسی ملی: 5856750
شناسه ملی سند علمی: R-1224937
تاریخ درج در سایت: 17 خرداد 1400
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 372
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی سازه
مشاهده: 3,142

فایل این کتاب در 372 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

در بین سوانح طبیعی برای انسان، زلزله مصیبت بارترین و غیرقابل پیشبینی است. اتفاق زلزله های شدید، نه تنها به مصالح خسارت زیادی وارد می کنند، بلکه عامل آسیب های فیزیکی، روحی و مرگ نیز میباشند. زلزله در بسیاری از نقاط دنیا اتفاق میافتد، اما بعضی از نقاط جهان نظیر ژاپن، آمریکای شمالی، نیوزلند، .... زلزله خیز ترناد. در ایران بنابر آمار موجود از ۱۲۸۷ تا ۱۳۹۳ بیش از ۵۱ مورد اتفاق زلزله های با شدت ۱ریشتر و بیشتر تجربه شدندکه طی آنها ۱۳۵ هزار نفر جان باخته اند. اندیشیدن ها در پی مقابله با این مورد سانحه طبیعی، فکر بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران ساختمان و مسکن را به خود جلب کرده است. در بین اندیشمندان همه ملت های مواجه با مصیبت آفرینی زلزله، پژوهشگران ژاپنی ظرفیت بالای تحمل سازه های چوبی در برابر بارهای آنی را از سازگاری تئوری و یافته های تجربی پی برده و در مقیاس میدانی به کار گرفته اند. پژوهش های ایان قاوم در این زمینه گسترش یافت و یافته هایشان توسط ملت های درگیر با سانحه مرگبار زلزله بهره برداری شد و با پیدا شدن شناخت بیشتر از ایمنی سازه های چوبی، کاربرد چوب در احداث سازه های مسکونی تک خانواری و چند خاانواری و اماکنی چون استادیوم های ورزشی مسقف و گردهمایی های مختلف، وسعت پیدا کرد و به دنبال آن فناوری های پیش ساخته سازی اعضای ساازه ای از چوب رشد کردهاند. ظهور و توسعه این فناوریها بر آزادی عمل طراحان حرفه ای معماری افزوده و موجب تحقاق اندیشه های شان در خلق سازه های سنگین زیبا و ایمن شده است. طی دو دهه اخیر، دغدغه خاطر تولید آلاینده و پسماند گذاری مصالح سازهای و پی آمدهای مخرب محیط زیستی مرتبط با آن برای جوامع انسانی، مطالعه و ارزیابی مبسوطتر این مصالح با تاکید بر انرژی بری تولید، آزادسازی گازهای گلخانه ای، زیست تخریب پذیری، قابلیت بازیافت و نیز تاثیرگذاریشان روی خصوصیات روحی و روانی انسان،در طیف توجه آینده نگران قرار گرفت و در راستای این اهداف مراکز تخصصی تحقیقات روی هر یک از مصالح متعارف سازه ای مباادرت باه پاژوهش نموده و یافته های آموزندهای ارائه داده اند. این یافته ها نشان میدهند که چوب با توجه به شاخص های مورد اشاره، ماده سازه ای سبز در بین سایر مصالح سازه ایست، چون زیست تخریب پذیر است و آسانی بازیافت دارد و تولید آن افزاینده لطافت هوا و مصرف آن عامل تغییر اقلیم کره زمین ندارد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: الزامهای کلی برای طراحی سازهای
۱-۱ دامنه
۱-۱-۱ روند تعریف شده اجرا
۲-۱-۱ نظارت مجاز
۲-۱ شروط کلی
۱-۲-۱ مطابقت با استانداردها
۲-۲-۱ قاب و مهار کردن
۳-۱ جامعیت استاندارد
۴-۱ روشهای طراحی
۱-۴-۱ فرض های بارگذاری
۲-۴-۱ آیین نامه های متبوع
۳-۴-۱ بارهای طراحی
۴-۴-۱ توام های بار
۵-۱ آیین نامه ها و نقشه ها
۱-۵-۱ اندازه ها
۶-۱ فهرست اختصارها
فصل دوم: مقاومت های مجاز اعضای سازه ای
۱-۲ کلیات
۱-۱-۲ شرط کلی
۲-۱-۲ مسئولیت طراح در تنظیم برحسب شرایط کاربرد
۲-۲ مقاومت های مجاز مرجع
۳-۲ تنظیم مقاومت های مجاز مرجع
۱-۳-۲ ضرایب مناسب تنظیم
۲-۳-۲ ضریب مدت اعمال بار، CD( فقط ASD)
۳-۳-۲ ضریب دما، Ct
۴-۳-۲ تیمار کاهنده سرعت اشتعال
۵-۳-۲ ضریب تبدیل فرمت، KF (فقط LRFD)
۶-۳-۲ ضریب مقاومت 𝝓 (فقط LRFD)
۷-۳-۲  ضریب اثر زمان 𝜆 (فقط LRFD)
فصل سوم: شروط طراحی و معادلات  
۱-۳ کلیات  
۱-۱-۳ دامنه
۲-۱-۳ مقطع خالص 
۳-۱-۳ اتصال ها 
۴-۱-۳ تغییر شکل های وابسته به زمان
۵-۱-۳ ساخت توام
۲-۳ اعضای خمشی- کلیات
۱-۲-۳ طول دهانه اعضای خمشی
۲-۲-۳ توزیع جانبی بار متمرکز
۳-۲-۳ چاکزدگی ها
۳-۳ اعضای خمشی- خمش
۱-۳-۳ مقاومت در خمش
۲-۳-۳ معادلات طراحی خمشی
۳-۳-۳ ضریب پایداری تیر CL
۴-۳ اعضای خمشی- برش
۱-۴-۳ مقاومت برشی موازی الیاف (برش افقی) 
۲-۴-۳ معادلات طراحی برش
۳-۴-۳ نیروی برشی طراحی
۵-۳ اعضای خمشی- تغییر مکان
۱-۵-۳ محاسبات تغییر مکان
۲-۵-۳ بارگذاری درازمدت
۶-۳ اعضای فشاری- کلیات
۱-۶-۳ واژگان
۲-۶-۳ طبقه بندی ستون
۳-۶-۳ مقاومت فشاری موازی الیاف
۴-۶-۳ اعضای فشاری، تکیه انتها روی انتها
۵-۶-۳ بارگذاری برونمرکز یا تنش های توام
۶-۶-۳ مهاربند ستون
۷-۶-۳ تکیه گاه جانبی قوس ها، ستون های کلاف و وترهای فشاری خرپاها
۷-۳ ستون های توپر

۱-۷-۳ ضریب پایداری ستون، Cp
۲-۷-۳ ستون های باریک شونده 
۳-۷-۳ ستون های گرد
۸-۳ اعضای کششی
۱-۸-۳ کشش موازی الیاف 
۲-۸-۳ کشش عمود بر الیاف
۹-۳ بارگذاری توام خمش و محوری
۱-۹-۳ خمش و کشش محوری 
۲-۹-۳ خمش و فشار محوری 
۳-۹-۳ بار فشاری برون مرکزی 
۱۰-۳ طراحی تکیه گاه
۱-۱۰-۳ تکیه گاه موازی الیاف
۲-۱۰-۳ تکیه عمود بر الیاف
۳-۱۰-۳ تکیه تحت زاویه
۴-۱۰-۳ ضریب سطح تکیه گاه، Cb
فصل چهارم: چوب ماسیو 
۱-۴ کلیات
۱-۱-۴ کاربرد
۲-۱-۴ شناسایی چوب برش شده
۳-۱-۴ تعاریف 
۴-۱-۴ وضعیت رطوبت چوب در محیط نصب
۵-۱-۴ اندازه های چوب
۷-۱-۴ چوب دوباره برش یا تولید شده
۲-۴ مقاومت های مجاز مرجع
۱-۲-۴ مقاومت های مجاز مرجع
۲-۲-۴ گونه ها و درجات کیفیت دیگر 
۳-۲-۴ مبنای مقاومت های مجاز مرجع
۴-۲-۴  مدول الاستیسیته، E
۵-۲-۴ خمش، Fb

۶-۲-۴ فشار عمود بر الیاف، Fc۱
۳-۴ تنظیم مقاومت های مجاز مرجع 
۱-۳-۴ کلیات 
۲-۳-۴  ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۴ ضریب وضعیت رطوبت محل نصب (سرویس)، CM
۴-۳-۴ ضریب دما، Ct
۵-۳-۴ ضریب پایداری تیر، CL
۶-۳-۴ ضریب اندازه، CF
۷-۳-۴ ضریب کاربرد روی سطح پهن، Cfu
۸-۳-۴ ضریب شیارزنی، Ct
۹-۳-۴ ضریب عضو تکراری، Cr
۱۰-۳-۴ ضریب پایداری ستون Cp
۱۱-۳-۴ ضریب سفتی کمانش، CT
۱۲-۳-۴ ضریب سطح تکیه گاه، Cb
۱۳-۳-۴ تیمار حفاظتی تحت فشار
۱۴-۳-۴ ضریب فرمت تبدیل، Kr (فقط LRDF)
۱۵-۳-۴ ضریب مقاومت، ϕ  (فقط LRFD)
۱۶-۳-۴ ضریب اثر زمان، 𝜆 (فقط LRFD)
۴-۴ ملاحظات طراحی ویژه
۱-۴-۴ پایداری اعضای خمشی
۲-۴-۴ خرپاهای چوبی
۳-۴-۴ چاک خوردگی
فصل پنجم: چوب سازه ای لایه ای
۱-۵ کلیات 
۱-۱-۵ کاربرد
۲-۱-۵ تعریف
۳-۱-۵ اندازه های استاندارد
۴-۱-۵ وضعیت رطوبت چوب در محیط نصب
۲-۵ مقاومت های مجاز مرجع
۱-۲-۵ مقاومت های مجاز مرجع
۲-۲-۵ توجیه عضو
۳-۲-۵ چیدمان متقارن و غیر متقارن
۴-۲-۵ خمش، Fbu. Fbx. Fbx
۵-۲-۵ فشار عمود بر الیاف Fcly, Fclx
۶-۲-۵ برش موازی الیاف Fvy, Fvx
۷-۲-۵ مدول الاستیسیته، Eymin Ey, Exmin, Ex
۸-۲-۵ کشش شعاعی، Frt
۹-۲-۵ فشار شعاعی، Frc
۱۰-۲-۵ سایر گونه ها و درجات کیفیت 
۳-۵ ضرایب مقاومت های مجاز مرجع
۱-۳-۵ کلیات
۲-۳-۵ ضریب مدت اعمال بار ((فقط ASD)، CD
۳-۳-۵ وضعیت رطوبت چوب در محیط نصب
۴-۳-۵ ضریب دما، Ct
۵-۳-۵ ضریب پایداری تیر، CL
۶-۳-۵ ضریب حجم، CV
۷-۳-۵ ضریب کاربرد روی سطح پهن، Cfu
۸-۳-۵  ضریب انحنا، Cc
۹-۳-۵ ضریب اثر متقابل تنش، CI
۱۰-۳-۵ ضریب کاهش برش، Cvr
۱۱-۳-۵ ضریب پایداری ستون، Cp
۱۲-۳-۵ ضریب سطح تکیه گاه، Cb
۱۳-۳-۵ تیمار حفاظتی تحت فشار 
۱۴-۳-۵ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۱۵-۳-۵ ضریب مقاومت،ϕ  (فقط LRFD) 
۱۶-۳-۵ ضریب اثر زمان، 𝜆  (فقط LRFD)
۴-۵ ملاحظات طراحی ویژه
۱-۴-۵ اعضای خمشی خمدار با مقطع ثابت 
۲-۴-۵ اعضای خمشی خمدار باریک شونده دوطرفه 
۳-۴-۵ پایداری جانبی برای قوس های Tudor
۴-۴-۵ اعضای باریک شونده راست
۵-۴-۵ چاک خوردگی ها 
فصل ششم: چوب گرد، تیرها و شمع ها
۱-۶ کلیات 
۱-۱-۶ کاربرد 
۲-۱-۶ ویژگی ها
۳-۱-۶ اندازه های استاندارد
۴-۱-۶ تیمار حفاظتی
۲-۶ مقاومت های مجاز مرجع
۱-۲-۶ مقاومت های مجاز مرجع
۲-۶ گونه ها یا درجات کیفیت دیگر
۳-۶ تنظیم مقاومت های مجاز مرجع 
۱-۳-۶ کاربرد ضرایب تنظیم
۲-۳-۶ ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۶ضریب وضعیت محیط تر نصب، CM
۴-۳-۶  ضریب دما، Ct
۵-۳-۶ ضریب شرایط تیمار، Cct
۶-۳-۶ ضریب پایداری تیر، CL
۷-۳-۶ ضریب اندازه
۸-۳-۶ ضریب پایداری ستون، Cp
۹-۳-۶ ضریب مقطع بحرانی، Ccs
۱۰-۳-۶ ضریب سطح تکیه گاه، Cb
۱۱-۳-۶ ضریب تسهیم بار (ضریب گروه شمع)، CIS
۱۲-۳-۶ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۱۳-۳-۶ ضریب مقاومت، ϕ  (فقط LFRD)
۱۴-۳-۶ ضریب اثر زمان، 𝜆
فصل هفتم: تیرچه های پیش ساخته چوب
۱-۷ کلیات 
۱-۱-۷ کاربرد  
۲-۱-۷ تعریف  
۳-۱-۷ شناسایی  
۴-۱-۷ وضعیت رطوبت در محیط نصب  
۲-۷ مقاومتهای مجاز مرجع. 
۳-۷ تنظیم مقاومتهای مجاز مرجع . 
۱-۳-۷ کلیات  
۲-۳-۷ ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۷ ضریب وضعیت رطوبت درمحیط نصب، CM
۴-۳-۷ ضریب دما، Ct
۵-۳-۷ ضریب پایداری تیر، CL
۶-۳-۷ ضریب عضو تکراری، Cr
۷-۳-۷ ضریب تیمار تحت فشار
۸-۳-۷ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۹-۳-۷ ضریب مقاومت، ϕ (فقط LRFD)
۱۰-۳-۷ ضریب اثر زمان، 𝜆 (فقط LRFD)
۴-۷ ملاحظات طراحی ویژه  
۱-۴-۷ تکیه گاه  
۲-۴-۷ اعمال بار  
۳-۴-۷ سوراخ در جان . 
۴-۴-۷ چاک خوردگی 
۵-۴-۷ تغییر مکان  
۶-۴-۷ انتقال بار عمودی 
۷-۴-۷ برش 
فصل هشتم: چوب آلات چندسازهای  
۱-۸ کلیات  
۱-۱-۸ کاربرد . 
۲-۱-۸ تعاریف  
۳-۱-۸ شناسایی  
۴-۱-۸ وضعیت رطوبت در محیط نصب  
۲-۸ مقاومت های مجاز مرجع. 
۳-۸ تنظیم مقاومتهای مجاز مرجع  
۱-۳-۸ کلیات  
۲-۳-۸ ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۸ ضریب وضعیت رطوبت درمحیط نصب، CM
۴-۳-۸ ضریب دما، Ct
۵-۳-۸ ضریب پایداری تیر، Cv
۶-۳-۸ ضریب حجم، Cv
۷-۳-۸ ضریب عضو تکراری، Cr
۸-۳-۸ ضریب پایداری ستون، Cp
۹-۳-۸ ضریب تکیه گاه، Cb
۱۰-۳-۸ تیمار حفاظتی  
۱۱-۳-۸ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۱۲-۳-۸ ضریب مقاومت، ϕ (فقط LRFD)
۱۳-۳-۸ ضریب اثر زمان، 𝜆 (فقط LRFD)
۴-۸ ملاحظات طراحی ویژه  
۱-۴-۸ چاک خوردگی  
فصل نهم: پانل های سازهای چوب  
۱-۹ کلیات  
۱-۱-۹ کاربرد  
۲-۱-۹ شناسایی  
۳-۱-۹ تعاریف  
۴-۱-۹ وضعیت رطوبت در محیط نصب  
-۲-۹ مقاومتهای مجاز مرجع. 
۱-۲-۹ سفتی و مقاومت پانل 
۲-۲-۹ مقاومت و خواص الاستیک  
۳-۲-۹ ضخامت طراحی 
۴-۲-۹ متغیرهای مقطع برای طراحی 
۳-۹ تنظیم مقاومت های مجاز مرجع . 
۱-۳-۹ کلیات  
۲-۳-۹ ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۹ ضریب وضعیت رطوبت درمحیط نصب، CM و دما، Ct
۴-۳-۹ ضریب اندازه پانل، Cs
۵-۳-۹ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۶-۳-۹ ضریب مقاومت، ϕ (فقط LRFD)
۷-۳-۹ ضریب اثر زمان، 𝜆 (فقط LRFD)
۴-۹ ملاحظات طراحی  
۱-۴-۹ خمش صفحه ای  
۲-۴-۹ کشش در صفحه پانل  
۳-۴-۹ فشار در صفحه پانل 
۴-۴-۹ برش پیچشی (برش در صفحه)  
۵-۴-۹ برش در ضخامت 
۶-۴-۹ تکیه گاه  ۷
فصل دهم: اتصالات مکانیکی  
۱-۱۰ کلیات  
۱-۱-۱۰ دامنه . 
۲-۱-۱۰ تنشهای وارد بر اعضا در محل اتصال 
۳-۱-۱۰ اتصالهای برونمرکزی 
۴-۱-۱۰ اتصالها با اتصال دهنده های مختلط  
۵-۱-۱۰ ساخت اتصال  
۲-۱۰ مقاومتهای مجاز مرجع  
۱-۲-۱۰ اتصالها با یک اتصال دهنده  
۲-۲-۱۰ اتصالها با چند اتصالدهنده  
۳-۲-۱۰ طراحی قطعات فلزی  
۴-۲-۱۰ طراحی قطعات بتنی یا بنایی  
۳-۱۰ تنظیم مقاومتهای مجاز مرجع . 
۱-۳-۱۰ موارد کاربرد ضرایب تنظیم . 
۲-۳-۱۰ ضریب مدت اعمال بار، CD (فقط ASD)
۳-۳-۱۰ ضریب وضعیت رطوبت درمحیط نصب، CM
۴-۳-۱۰ ضریب دما، Ct
۵-۳-۱۰ تیمار کاهنده سرعت انتشار شعله  
۶-۳-۱۰ ضریب اثر گروهی، Cg
۷-۳-۱۰ ضریب فرمت تبدیل، KF (فقط LRFD)
۸-۳-۱۰ ضریب مقاومت، ϕ (فقط در LRFD)
۹-۳-۱۰ ضریب اثر زمان، 𝜆 (فقط LRFD)
فصل یازدهم: اتصالدهنده های پینی  
۱-۱۱ کلیات  
۱-۱-۱۱ دامنه . 
۲-۱-۱۱ واژگان 
۳-۱-۱۱ پیچهای ماشینی  
۴-۱-۱۱ پیچهای سرمهرهای 
۵-۱-۱۱ پیچهای چوب  
۶-۱-۱۱ میخ و میخ مفتولی . 
۷-۱-۱۱ پین پرچ و پین درفشی 
۸-۱-۱۱ اتصالدهندههای پینی دیگر  
۲-۱۱ مقاومتهای مرجع کشش (انفصال)  
۱-۲-۱۱ پیچ های سرمهره ای  
۲-۲-۱۱ پیچ چوب 
۳-۲-۱۱ میخ و میخ مفتولی  
۴-۲-۱۱ پین پرچ و پین درفشی 
۳-۱۱ مقاومتهای برشی مرجع 
۱-۳-۱۱ معادلات حد تسلیم  
۲-۳-۱۱ شرایط اتصال معمول 
۳-۳-۱۱ مقاومت تکیهگاه پینی . 
۴-۳-۱۱ مقاومت تکیهگاه پینی تحت زاویه . 
۵-۳-۱۱ طول تکیهگاه پینی  
۶-۳-۱۱ مقاومت تسلیم پین در خمش  
۷-۳-۱۱ قطر پین . 
۸-۳-۱۱ اتصال نامتقارن سه عضوی (دو صفحه برش)  
۹-۳-۱۱ اتصال با چند صفحه برش  
۱۰-۳-۱۱ بار تحت زاویه با محور اتصالدهنده  
۱۱-۳-۱۱ پین پرچ و پین درفشی  
۴-۱۱ توام بارهای برشی و کششی . 
۱-۴-۱۱ پیچ سرمهرهای و پیچ چوب 

۲-۴-۱۱ میخ و میخ مفتولی

۵-۱۱ تنظیم مقاومت های مرجع

۱-۵-۱۱ ضریب هندسی، (𝐶Δ)

۲-۱۵-۱۱ ضریب مقطع عرضی، Ceg

۳-۵-۱۱ ضریب دیافراگم، CdI

۴-۵-۱۱ ضریب پاشنه ای میخ، Ctn

۶-۱۱ اتصال دهنده های چند تایی

۱-۶-۱۱ آرایش متناوب متقارن

۲-۶-۱۱ اتصال دهنده ها زیر بار تحت زاویه با الیاف

۳-۶-۱۱ تنش های موضعی در اتصال ها

فصل دوازدهم: اتصال دهنده های واشر برشی و حلقه شکافدار

۱-۱۲ کلیات

۱-۱-۱۲ دامنه

۲-۱-۱۲ واژگان

نمایش کامل متن

نویسندگان

قنبر ابراهیمی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهدی خوش کردار

مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازی

یداله باطبی

دانشکده مهندسی عمران، دانشکده صنعتی نوشیروانی

مهدی فائزی پور

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهدی قلی پور

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران