طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد (ویرایش دوم با تجدید نظر کلی)

رده بندی دیویی: 625/84
شابک: 978-600-113-216-2
رده بندی کنگره: 278 TE
شماره کتابشناسی ملی: 5809270
شناسه ملی سند علمی: R-1224924
تاریخ درج در سایت: 16 خرداد 1400
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 442
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی عمران (عمومی)
مشاهده: 3,291

فایل این کتاب در 442 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

روسازی بتنی در بزرگراه ها، فرودگاه ها، خیابان ها، راههای محلی، محوطه پارکینگ ها، تسهیلات صنعتی و انواع دیگر زیرساخت ها استفاده میشود. در صورتی که روسازی های بتنی به درستی طراحی و در اجرای آنها از مصالح بادوام استفاده شود، می توانند چندین دهه با اندکی نگهداری یا حتی بدون نگهداری خدمتدهی کنند. عموما هزینه اولیه روسازی بتنی بیشتر است اما دوام طولانیتر و هزینه تعمیر کمتری نسبت به آسفالت دارد. با این وجود، در برخی موارد اشتباهات در طراحی یا اجرا و یا استفاده از مصالح نامرغوب به طور قابل ملاحظه ای عمر روسازی های بتنی را می کاهد. بنابراین دانش کافی مهندسین راه سازی درباره انتخاب مصالح، طرح اختلاط بتن، طراحی و جزئیات، زهکشی، تکنیک های اجرا و عملکرد روسازی حائز اهمیت خواهد بود. همچنین استفاده از روش های نظری طراحی که اساس روشهای اجرایی متداول را در بر می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان ضرورت دارد از محدودیت های روش های اجرایی آگاهی حاصل شود. 

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- کلیات 
-۱-۱ مقدمه 
۲-۱ تاریخچه  
۳-۱ آزمایشهای اولیه جادهای 
۴-۱ آزمایش جادهای آشتو. 
۵-۱ سیر تکاملی در طراحی  
۶-۱ برنامه درازمدت عملکرد روسازی . 
۷-۱ اقتصاد، عمر خدمتدهی و هزینههای چرخه عمر 
۸-۱ چالش های آینده   
۹-۱ نگهداری و نوسازی  
۱-۹-۱ مواجهه با تراکم ترافیک و چالشهای مربوط به ایمنی  
۲-۹-۱ بازیافت و استفاده مجدد از مواد  
۳-۹-۱ اثرات زیست محیطی  
۴-۹-۱ پایداری  
۱۰-۱ منابعی برای اطلاعات، گزارشهای پژوهشی، خطمشیها و استانداردها  
۱-۱۰-۱ بزرگراه ها 
۲-۱۰-۱ فرودگاه ها  
فصل دوم- انواع روسازی بتنی  
۱-۲ روسازی بتنی غیرمسلح درزدار  
۲-۲ روسازی بتنی مسلح درزدار 
۳-۲ روسازی بتنی مسلح یکپارچه  
۴-۲ درزهای متداول روسازی . 
۵-۲ درزهای عرضی انقباضی  
۶-۲ درزهای طولی  
۷-۲ درزهای اجرایی  
۸-۲ درزهای انبساطی  
۹-۲ روکش ها  
۱۰-۲ روسازی های بتنی پیش تنیده و پیش ساخته  
۱۱-۲ روسازی پیش تنیده 
۱۲-۲ پانل های روسازی پیش ساخته  
۱۳-۲ بتن غلطکی متراکم 
۱۴-۲ بتن نفوذپذیر یا متخلخل  
فصل سوم- عملکرد روسازی 
۱-۳ ترک خوردگی  
۱-۱-۳ شکستگی های گوشه 
۲-۱-۳ ترک خوردگی دوام یا ترک خوردگی نوع
۳-۱-۳ ترک خوردگی طولی  
۴-۱-۳ ترک خوردگی عرضی . 
۲-۳ خرابی های درز  
۱-۲-۳ تخریب آب بندی درز (طولی یا عرضی)  
۲-۲-۳ پوسته شدگی درز (عرضی یا طولی)  
۳-۳ خرابی های سطحی  
۱-۳-۳ ترک خوردگی سطحی  
۲-۳-۳ پوسته شدگی . 
۳-۳-۳ صیقلی شدن سنگدانه ها  
۴-۳-۳ بیرون پریدگی. 
۴-۳ خرابی های متفرقه  
۱-۴-۳ ترکیدگی 
۲-۴-۳ پلکانی شدن درزها و ترکهای عرضی . 
۳-۲-۳ افتادگی شانه نسبت به سوارهرو . 
۴-۴-۳ جدایی سوارهرو و شانه 
۵-۴-۳ خرابی وصله  
۶-۴-۳ بیرونزدگی آب یا مکش  
۷-۴-۳ سوراخشدگی  
۸-۴-۳ خرابی درز عرضی اجرایی . 
۵-۳ مشخصات رویه  
۱-۵-۳ همواری  
۲-۵-۳ مقاومت لغزشی  
۳-۵-۳ سروصدا  
فصل چهارم- بستر، زیراساس و زهکش 
۱-۴ لایه بستر 
۱-۱-۴ خاک بستر متورم شونده  
۲-۱-۴ خاک بستر آسیب پذیر در برابر یخبندان  
۲-۴ زیراساس و اساس  
۱-۲-۴ اساس تثبیت شده  
۲-۲-۴ انتخاب نوع اساس یا زیراساس تثبیت شده  
۳-۲-۴ اصطکاک و مواد جدا کننده 
۳-۴ زهکش سطحی . 
۴-۴ زهکشی زیرسطحی  
۱-۴-۴ نرمافزار طراحی زهکش زیرسطحی 
۲-۴-۴ تعیین مقدار جریان آب درونی 
۳-۴-۴ طراحی اساس قابل نفوذ 
۴-۴-۴ طراحی لایه جدا کننده  
۵-۴-۴ مثال طراحی 
۵-۴ زهکش جانبی 
۱-۵-۴ مثال طراحی  
۲-۵-۴ بهبود زهکش های لبه  
۳-۵-۴ زهکشی فرودگاه  
فصل پنجم- انتخاب مصالح بتن 
۱-۵ سیمان  
۲-۵ مواد مکمل سیمانی 
۱-۲-۵ خاکستر بادی  
۲-۲-۵ سرباره  
۳-۲-۵ سایر مواد سیمانی مکمل 
۳-۵ مصالح سنگی و آب  
۱-۳-۵ مصالح درشتدانه  
۲-۳-۵ مصالح ریزدانه 
۳-۳-۵ دانهبندی بهینه شده مخلوط سنگدانه ها  
۴-۳-۵ سنگدانه های سبک  
۵-۳-۵ استفاده از مصالح زائد به عنوان مصالح سنگی  
۶-۳-۵ آب  
۴-۵ افزودنی ها  
۱-۴-۵ افزودنی های هواساز  
۲-۴-۵ افزودنی های تسریع کننده  
۳-۴-۵ افزودنی های کندگیرکننده 
۴-۴-۵ افزودنی های کاهنده آب  
۵-۵ سازگاری مواد  
۶-۵ تسلیح با الیاف  
فصل ششم- طرح اختلاط و تعیین نسبت ها  
۱-۶ کارآیی  
۲-۶ مقاومت  
۳-۶ دوام  
۱-۳-۶ دوام ذوب- انجماد . 
۲-۳-۶ پوسته شدگی  
۳-۳-۶ حمله سولفاتی 
۴-۳-۶ خوردگی آرماتورها و میلگردهای اتصال 
۴-۶ افت و تغییر شکل حرارتی  
۵-۶ مثال تعیین نسبت های مخلوط  
۱-۵-۶ درشت دانه ها با اندازه بزرگ  
۲-۵-۶ درشت دانه ها با اندازه نرمال  
۳-۵-۶ اصلاح مخلوط در صورت مرطوب بودن مصالح سنگی  
۴-۵-۶ اصلاحات مخلوط برای مواد سیمانی مکمل  
۵-۵-۶ اصلاحات مخلوط برای افزودنی های کاهنده آب  
۶-۶ سرعت عمل در اجراء 
۱-۶-۶ عملیات اجرایی شبانه  
۲-۶-۶ عملیات اجرایی آخر هفته  
۳-۶-۶ دوام بتن با مقاومت اولیه بالا 
فصل هفتم- اصول طراحی 
۱-۷ بستر روسازی  
۲-۷ ترافیک  
۱-۲-۷ وسیله نقلیه واحد  
۳-۷ جریان ترافیکی مختلط  
۱-۳-۷ مفهوم محور معادل 
۲-۳-۷ تنش های ناشی از پیچش و تاب خوردگی  
۴-۷ تنش های ناشی از بار ترافیک 
۱-۴-۷ تنشهای ناشی از بارگذاری گوشه . 
۲-۴-۷ تنش ناشی از بارگذاری لبه . 
۳-۴-۷ تنشهای ناشی از بارگذاری داخلی 
۴-۴-۷ ترکیب تنشهای ناشی از پیچش، تابخوردگی و بارگذاری ترافیک  
۵-۴-۷ افتوخیز دال  
۶-۴-۷ محاسبات کلی تنش و تغییر شکل از طریق برنامههای اجزای محدود  
۵-۷ طراحی ضخامت 
۶-۷ طرح درزهای عرضی و فاصله درزها  
۷-۷ فاصله بین درزها  
۱-۷-۷ درز با فواصل متغیر . 
۲-۷-۷ درزهای با قفلوبست سنگدانه ای  
۳-۷-۷ درزهای دارای میلگردهای اتصال 
۴-۷-۷ قطر میلگردهای اتصال 
۵-۷-۷ درزهای مورب  
۸-۷ درزهای طولی و طراحی میل مهار  
فصل هشتم- طراحی روسازی بزرگراه ها  
۱-۸ راهنمای طراحی آشتو (آشتو ۱۹۹۳)
۱-۱-۸ داده های طراحی  
۲-۱-۸ روش های حمل 
۳-۱-۸ مثال طراحی  
۲-۸ ضمیمه آشتو ۱۹۹۸
۱-۲-۸ ورودی های طراحی 
۲-۲-۸ مثال های طراحی 
۳-۸ طراحی به روش ۱۹۸۴ PCA
۱-۳-۸ معیار طراحی 
۲-۳-۸ ورودی های طراحی  
۳-۳-۸ حل دستی  
۴-۳-۸ نرم افزارهای PCAPAV و StreetPave
۴-۸ مقدمه ای بر راهنمای طراحی روسازی مکانیستیک- تجربی
فصل نهم- طراحی روسازی با ترافیک سبک  
۱-۹ راهنمای طراحی ACI۳۲۵.۱۲R و ACI۳۳
۱-۱-۹ نمونه مشخصات طراحی 
۲-۱-۹ مشخصات ترافیک .. 
۳-۱-۹ نحوه آرایش درزها  
۲-۹ نرم افزار طراحی STREETPAVE از انجمن روسازی بتنی آمریکا
۱-۲-۹ تنظیمات کلی. 
۲-۲-۹ ورودی سطح پروژه 
۳-۲-۹ ورودیهای ترافیکی 
۴-۲-۹ مشخصات روسازی 
۵-۲-۹ آنالیز روسازی موجود و روسازی جدید  
۶-۲-۹ هزینههای چرخه عمر 
۳-۹ مثالهای طراحی  
۴-۹ جداول طراحی روسازی با ترافیک سبک  
-۱-۴-۹ روسازی بتنی نفوذپذیر  
۵-۹ تقاطع های بتنی  
۶-۹ روسازی مرکب با بتن غلطکی متراکم  
۷-۹ روسازی با دالهای کوتاه و نازک  
فصل دهم- طراحی روسازی فرودگاه  
۱-۱۰ اساس و زیراساس روسازی فرودگاه ها  
۲-۱۰ ملاحظات طراحی 
۳-۱۰ تعیین حرکت معادل سالیانه هواپیمای طرح  
۴-۱۰ طراحی برای یخبندان و یخبندان دائمی 
۵-۱۰ طراحی روسازی صلب به روش سازمان هواپیمایی فدرال 
۱-۵-۱۰ تعیین مدول فنداسیون (مقدار k)
۲-۵-۱۰ تعیین ضخامت دال بتنی 
۳-۵-۱۰ نواحی بحرانی و غیربحرانی  
۴-۵-۱۰ حجم بالای ترافیک . 
۵-۵-۱۰ درزها  
۶-۵-۱۰ روسازی های مسلح و CRC
۶-۱۰ طراحی روسازی الاستیک لایه ای . 
۷-۱۰ نرمافزارهای طراحی روسازی فرودگاه  
۱-۷-۱۰ روش طراحی سازمان هواپیمایی فدرال استاندارد (فصل سوم)  
۲-۷-۱۰ طراحی الاستیک لایه ای (فصل ۷)
۸-۱۰ مثال های طراحی  
۹-۱۰ روسازی فرودگاه برای هواپیماهای سبک  
فصل یازدهم- طراحی روسازی صنعتی  
۱-۱۱ روسازی های صنعتی متداول 
۲-۱۱ روسازیهای صنعتی بتن غلطکی متراکم  
۳-۱۱ مثال طراحی روسازی صنعتی  
۱-۳-۱۱ مثال طراحی ۱- ماشین حمل کانتینر 
۲-۳-۱۱ مثال طراحی ۱- جرثقیل دروازهای متحرک  
۴-۱۱ مطالعات موردی روسازی صنعتی. 
۱-۴-۱۱ روسازی صنعتی متداول با سیمان بدون افت 
۲-۴-۱۱ توسعه پایانه بندر بینالمللی نورفولک با بتن غلطکی متراکم 
فصل دوازدهم- نواحی انتقالی، جزئیات خاص و طراحی آرماتور روسازی بتنی مسلح یکپارچه
۱-۱۲ نواحی انتقالی  
۱-۱-۱۲ نواحی انتقالی بین روسازی های بتنی و پل ها  
۲-۱-۱۲ نواحی انتقالی بین روسازیهای بتنی و آسفالتی 
۲-۱۲ طراحی ضخامت برای روسازی بتنی مسلح یکپارچه  
۳-۱۲ طراحی آرماتور روسازی بتنی مسلح یکپارچه برای راههای اصلی- آشتو  
۱-۳-۱۲ درصد فولاد بر پایه فاصله ترکها  
۲-۳-۱۲ درصد فولاد بر پایه عرض ترک . 
۴-۱۲ درصد فولاد براساس تنش فولاد 
۱-۴-۱۲ آرماتورهای عرضی روسازی بتنی مسلح یکپارچه 
۲-۴-۱۲ مثال طراحی . 
۳-۴-۱۲ نرم افزار 
۴-۴-۱۲ عملکرد میدانی روسازی بتنی مسلح یکپارچه در راه های اصلی  
۵-۱۲ طراحی آرماتورهای روسازی بتنی مسلح یکپارچه برای فرودگاه ها  
۱-۵-۱۲ فولاد لازم برای مقاومت در برابر گیرداری بستر  
۲-۵-۱۲ فولاد برای مقاومت در برابر اثرات حرارتی  
۳-۵-۱۲ نسبت بتن به فولاد  
۴-۵-۱۲ آرماتورهای عرضی . 
۵-۵-۱۲ مثال طراحی  
۶-۱۲ آرماتوربندی روسازی بتنی مسلح یکپارچه و مهاربندی انتهایی  
۱-۶-۱۲ جزئیات آرماتوربندی 
۲-۶-۱۲ مهاربندهای انتهایی و درزهای پایانی  
۳-۶-۱۲ درزهای عرضی اجرایی  
۴-۶-۱۲ روسازی بدون درز- مطالعه موردی  
فصل سیزدهم- اجرای بستر و زیراساس 
۱-۱۳آمادهسازی زمین 
۱-۱-۱۳ تسطیح و تراکم بستر  
۲-۱-۱۳ کنترل خاکهای منبسط شونده . 
۳-۱-۱۳ کنترل تراکم ناشی از یخبندان 
۴-۱-۱۳ تثبیت بستر  
۵-۱-۱۳ سایر ملاحظات مربوط به بستر  
۲-۱۳ اجرای زیراساس و اساس  
۱-۲-۱۳ زیراساس تثبیت نشده 
۲-۲-۱۳ اساس و زیراساس تثبیت شده توسط سیمان  
۳-۲-۱۳ اساس و زیراساس بتنی کم سیمان  
۴-۲-۱۳ زیراساس و اساس تثبیت شده با قیر  
۵-۲-۱۳ اساس نفوذپذیر  
۶-۲-۱۳ مسائل مرتبط با اساس تثبیت شده  
فصل چهاردهم- اجرای روسازی  
۱-۱۴ ملاحظات مربوط به تولید بتن  
۲-۱۴ اجرای روسازی با قالب لغزنده  
۳-۱۴ اجرای روسازی با قالب ثابت  
۴-۱۴ دستگاههای اجرای روسازی عرشه پل  
۵-۱۴ برنامهریزی و رفع عیوب 
۶-۱۴ اجرای روسازی بتنی زودگیر 
۱-۶-۱۴ آزمایش رسیدن بتن  
فصل پانزدهم- پرداخت نهایی، ایجاد بافت سطحی، عملآوری، برش و آببندی درزها 
۱-۱۵ پرداخت نهایی و ایجاد بافت سطحی 
۲-۱۵ عمل آوری  
۱-۲-۱۵ عوامل تاثیرگذار بر ضوابط عمل آوری 
۲-۲-۱۵ عمل آوری اولیه  
۳-۲-۱۵ عمل آوری نهایی بتن 
۴-۲-۱۵ مدیریت دما  
۵-۲-۱۵ پایان عملیات عمل آوری و ارزیابی اثربخشی 
۶-۲-۱۵ ملاحظات مربوط به روکش های کم ضخامت  
۳-۱۵ برش و آب بندی درزها  
۴-۱۵ اقدامات اجرایی و عمل آوری روسازی در آبوهوای سرد و گرم  
۱-۴-۱۵ اقدامات احتیاطی در شرایط آبوهوایی گرم  
۲-۴-۱۵ اقدامات احتیاطی در شرایط آبوهوایی سرد 
۳-۴-۱۵ افت شدید دمای محیط  
۵-۱۵  نرم افزار HIPERPAV
فصل شانزدهم- نگهداری روسازی بتنی  
۱-۱۶ مدیریت روسازی  
۲-۱۶ آب بندی مجدد درزها و ترک ها 
۱-۲-۱۶ آببندی مجدد درز  
۲-۲-۱۶ آب بندی مجدد ترک  
۳-۲-۱۶ نگهداری سامانه های زهکشی 
فصل هفدهم- ترمیم  
۱-۱۷ انتخاب روشهای نگهداری و روکش 
۲-۱۷ تعمیرات عمیق و نیمه عمیق 
۱-۲-۱۷ وصله عمیق  
۲-۲-۱۷ وصله نیمه عمیق  
۳-۲-۱۷ تقویت با میلگردهای اتصال و میل دوخت گذاری متقاطع  
۴-۲-۱۷ میلگردهای اتصال تقویتی  
۵-۲-۱۷ میل دوخت گذاری متقاطع  
۳-۱۷ ساییدن و شیارزدن  
۴-۱۷ تثبیت دال  
فصل هجدهم- روکش ها و رویه های میانی  
۱-۱۸ روکشهای بتنی برای روسازی بتنی 
۱-۱-۱۸ روکشهای بدون پیوستگی  
۲-۱-۱۸ روکشهای با پیوستگی کامل  
۲-۱۸ روکش های بتنی روسازی های آسفالتی  
۱-۲-۱۸ روکشهای بتنی بر روی آسفالت  
۲-۲-۱۸ روکشهای بتنی فوق نازک بر روی آسفالت . 
۳-۲-۱۸ روکشهای بتنی روی آسفالت  
۴-۲-۱۸ رویه های میانی بتنی 
واژه نامه  
اختصارات 

نمایش کامل متن

نویسندگان

محمدرضا احدی

دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی