ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران در فاز بهره برداری با استفاده از روش FMEA

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 289

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICORESD01_058

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

چکیده مقاله:

پیشرفتهای صنعتی با وجود تمام مزایا و منافعی که برای انسان بهمراه داشته است سرمنشا بسیاری از مخاطرات و ریسک های قابل توجهی بوده است. این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های محیط زیستی موجود در واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران به انجام رسید. بطوریکه پس از اندازه گیری پارامترها و جمع آوری اثرات و جنبه های محیط زیستی ، و شدت و احتمال هر وضعیت مخاطره آمیز در غالب توفان فکری و با کمک چند متخصص و نمره دهی نهایی شد و در نهایت ریسک ها در سه سطح بالا ، متوسط و پایین طبقه بندی گردید، در ادامه ریسک ها غربال و توسط روشFMEA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد آن که براساس روش FMEA، ۸۲ ریسک زیست محیطی تعیین شدند که %۵ ریسکها در سطح پائین، %۷۷ ریسکها در سطح متوسط و % ۱۸ ریسکها دارای سطح بالا میباشند. بیشترین عدد اولویت ریسک با RPN=۶۰ مربوط به سرریز حوضچه های نگهداری پساب های اسیدی ناشی از فعالیت پیش تصفیه پساب های اسیدی است که منجر به آلودگی آب می شود. نتایج ارزیابی ریسک محیط زیستی بیانگر اینست که بکارگیری روشهای نوین در شناسایی و ارزیابی ریسک و اعمال پاره ای از اقدامات اصلاحی میتواند تا حدود قابل ملاحظه ای از زیان های وارد بر محیط زیست بکاهد

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک زیست محیطی ، FMEA ، واحد اسید استیک ، پتروشیمی

نویسندگان

مسلم احمدی خواه

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، ایران

حسین یوسفی سهزابی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ندا اورک

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، عضوهیئت علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران