سنتز و مشخص هیابی نانوکامپوزیت کلسیم کربنات– اکسید کبالت به روش درجا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 708

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHN04_005

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1400

چکیده مقاله:

این مطالعه برای بررسی مشخصات نانوکامپوزیت کلسیم کربنات- اکسیدکبالت تهیه شده از طریق روش سنتز درجا،انجام شد. بدین منظور کلسیم کربنات ((۳)CaCO) به صورت تجاری تهیه شد و نانوذرات اکسیدکبالت (CoO) بهروش هم رسوبی سنتز شد. سپس نانوکامپوزیت مورد مطالعه با استفاده از روش سنتز درجا تهیه شد. خواص ایننانوکامپوزیت با استفاده از دستگاه های پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) ومیکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیلآزمون های انجام شده، شامل ساختار بلوری و شناسایی فازی، تجزیه و تحلیل ساختاری یا خصوصیات شیمیایی،شکل ظاهری و مورفولوژی و اندازهگیری مقدار ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی، خواص پیش بینی شدهبرای نانوکامپوزیت را تایید نمودند. همچنین محدودهی اندازه ذرات نانوکامپوزیت سنتز شده بین ۵۰ تا ۱۰۰ نانومترتعیین شد.

نویسندگان

محمد سلمانی مبارکه

کارشناسی ارشد نانومواد، مرکز تحقیقات علوم نوین دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

نیما صوفیوند

دانشجوی دکترای حرفه ای دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مسعود حاتمی

استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

محسن صفائی

استادیار مرکز تحقیقات علوم نوین دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران