مقداربهینه میکروسیلیس در بخش خمیر سیما نی بتن برای بیشترین مقاومت فشاری و چگالی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,526

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_1071

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

مقاله حاضر و تحقیقات انجام شده به منظور بررسی تاثیر مقدار میکروسیلیس در بخش خمیر سیمان می باشد . با توجه به تاثیر میکروسیلیس در دو بخش خمیر سیمان و ناحیه انتقالی در بتن ، در تحقیق حاضر از بتن بدون سنگدانه استفاده شده تا تاثیر میکروسیلیس مستقیماً بر روی بخش خمیر سیمانی بتن بررسی گردد . به این جهت یک سری آزمایشاتی با روند ساخت وعمل آوری و شرایط مشابه ترتیب داده شد .تعداد 36 طرح اختلاط بانسبت آب به مواد سیمانی5/0تا 65/0و نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی 06/0 تا 38/0 ساخته شد . روند ساخت به این صورت بود که تمام پارامترها ثابت نگهداشته شد و مقدار نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی تغییر کرد.نمونه ها پس از عمل آوری کنترل شده تحت آزمایش مقاومت فشاری قرارگرفت که برای هر طرح 6 نمونه آزمایش شد و میانگین آنها ثبت شد . پس از بررسی انجام شده مقدار بهینه برای میکروسیلیس در این بخش بتن ، برای پارامترهای مقاومت فشاری و چگالی بدست آمد . از بررسی نمودارها ، نتایج و مقایسه آنها با تحقیقات سایرمحققین نتایج جالب و قابل توجهی حاصل گردید.نتایج نشانگر آن بود که مقدار بهینه میکرو سیلیس جایگزین سیمان ، به نسبت آب به مواد سیمانی طرح بستگی دارد. تاثیر فیزیکی و شیمیا یی میکروسیلیس بر روی پارامترهای مذکور و بنابراین مقدار بهینه 26/0 تا 34/0 نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی برای بیشترین مقاومت فشاری و 10/0تا 18/0 سبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی برای چگالی مشاهده شد.

نویسندگان

احمد نیکنام

عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

احسان رسا

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

حامد کتانچی

دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت