بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMRJ-5-2_010

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

شرکت ها در عصر هم گرایی کیفی محصولات، ناگزیر از متمایزسازی هستند. بسته بندی در مقام ابزاری متمایز کننده می تواند در این زمینه راه گشا باشد. یکی از شیوه های ایجاد تمایز توسط بسته بندی، وجود ویژگی های زیباشناختانه در بسته بندی است. با توجه به این امر در پژوهش پیمایشی حاضر اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی بر قصد خرید کالا از طریق ترجیح بسته بندی بررسی شده ات. بدین منظور نمونه ای متشکل از ۳۸۴ نفر از میان مشتریان فروشگاه های مواد غذایی شهر شیراز انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته است که روایی آن از روش محتوایی/ظاهری و روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۴/۸۸ درصد) تایید گردید. یافته ها نشان می دهد که ترجیح بسته بندی توانسته است رابطه میان جنبه زیباشناختی بسته بندی و قصد خرید کالا را بطور کامل میانجی گری نماید. دیگر یافته ها حاکی از آن است که جنبه اطلاعاتی بسته بندی رابطه میان جنبه زیباشناختی بسته بندی و ترجیح بسته بندی را تعدیل نموده است. از طرفی دیگر متغیرهای قیمت، کیفیت و برند محصولات غذایی رابطه میان ترجیح بسته بندی و قصد خرید کالا را تعدیل گری نموده اند.

کلیدواژه ها:

بسته بندی ، جنبه زیباشناختی بسته بندی ، ترجیح بسته بندی ، قصد خرید کالا

نویسندگان

مهدی نجفی سیاهرودی

دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال، گیلان

سید مسلم علوی

دانشگاه پیام نور، تهران

ابوالقاسم ابراهیمی

دانشگاه شیراز