ارزیابی نقش استقرار نظام یکپارچه HSE بر کاهش حوادث حمل و نقل ریلی (مطالعه موردی: تهران-سمنان ۱۳۹۸)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 683

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF03_009

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

رشد شهرنشینی در جهان به سرعت روبه فزونی است، استفاده از سیستم های حمل و نقل ریلی بعنوان یک ابزار حمل و نقل سریع، مطمئن، اقتصادی، ایمن و پاک نتایج مثبتی را در جامعه به بار آورده اند. فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در صنعت حمل و نقل ریلی، از اهمیت ویژهای در توسعه همه جانبه کشور و پیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است. ضرورت پیشگیری و کنترل حوادث و خسارات با توجه به جابجایی روزانه تعداد کثیری از مسافرین و با حضور تجهیزات پیچیده از طریق تعریف و پیاده سازی برنامه های HSE در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به صورت همزمان بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی نقش استقرار نظام یکپارچه HSE بر کاهش حوادث حمل و نقل ریلی می باشد. روش انجام این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق نیز خبرگان، متخصصان و کارشناسان HSE در شرکت حمل و نقل ریلی می باشند. به منظور انجام تحقیق، پس از مطالعات کتابخانه ای، براساس ادبیات تحقیق و با استفاده از کارهای دیگر محققین پرسشنامهای طراحی گردید که میان ۲۰ نفر از اساتید و متخصصان حوزه مورد پژوهش توزیع با CVR بیش از ۰,۴۲ جمع آوری و مورد تایید قرار گرفت. پس از گردآوری پرسشنامه ها ( ۱۲۷ مورد)، پاسخ ها به لحاظ عوامل قابل شناسایی و پایانی لازم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسبت به تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی و تکنیک های آمار استنباطی اقدام گردید. نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میان اجرای برنامه های ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی و میزان حوادث رابطه معناداری وجود دارد که بیشترین ارتباط میان برنامه های ایمنی و حداث شغلی بوده و کمترین ارتباط نیز میان برنامه های بهداشت شغلی و حوادث بوده است.

کلیدواژه ها:

ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، حمل و نقل ریلی و حوادث

نویسندگان

مرثا یمین

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

پروین مریدی

مرکز تحقیقات آلودگی هوا، شرکت دانش بنیان پارس پلاسما، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، تهران

بیتا آزادبخت

گروه محیط زیست، واحد تهرات غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران