نگرش سنجی همبسته های ایمنی و بهداشتی کووید ۱۹

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF03_002

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف: تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش روانشناسان و مشاوران فعال در کلینیک ها و بیمارستان های شهر تهران درباره ی عوامل و متغیرهای موثر در رعایت ایمنی و بهداشت در پروتکل های بهداشتی مرتبط با ویروس کووید ۱۹ ، انجام شده است. روش: تحقیق پیش رو، از نظر هدف، جز تحقیقات کاربردی و مقطعی (پنل) است. بدین شیوه که در مقطع زمانی ۳ ماههی اول تابستان ۱۳۹۹ و دو ماهه ی اول پاییز ۱۳۹۹ با مراجعه به کلینیک ها و بیمارستان های دارای مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی، اقدام به سنجش نگرش آنان درباره ی بهداشت فردی شد. نمونه های تحقیق شامل ۵۰۲ نفر از روانشناسان و مشاوران فعال در کلینیک ها و بیمارستان های شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته ی بهداشت فردی کووید ۱۹ ، مورد سنجش واقع شده اند. یافته ها: بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش و رفتار بهداشت فردی کووید ۱۹ نشان داد که تنها متغیرهای شغل، آگاهی و نگرش دارای ارتباط معنی دار (p<۰.۰۵) با متغیر رفتار بهداشت فردی هستند و متغیرهای دیگر نظیر منبع کسب اطلاعات، تحصیلات، مکان اشتغال با سطح معنی داری کمتر از ۰,۲۵ برای ورود به مدل رگرسیون مناسب شناخته شدند. نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشان می دهد که هرچه وضعیت تاهل فرد، مجرد و فاقد فرزند باشد، پیش بینی می شود کمتر به رعایتبهداشت فردی کووید ۱۹ اهمیت دهد و افراد متاهل دارای فرزند، بیشتر احتمال می رود که به رعایت اصول بهداشتی مرتبط با ویروس کووید ۱۹ پایبند باشند. سایر متغیرها نظیر مکان اشتغال، آگاهی و نگرش نیز دارای رابطه ی پیش بینی کننده های مستقیمی با رفتار بهداشت فردی کووید ۱۹ شناخته شدند.

نویسندگان

فاطمه سیار ایرانی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،

ناهید ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مریم عبدالعظیمی

کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

زهرا خالوندی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی کومش سمنان