Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
گزارش

آینده پژوهی توسعه فناوری های اسمز مستقیم در تصفیه فاضلاب های نیروگاهی

آینده پژوهی توسعه فناوری های اسمز مستقیم در تصفیه فاضلاب های نیروگاهی
نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1399
DOI: 10.30503/nripress.2020.041
کد COI گزارش: R-1194207تاریخ درج در سایت: 12 اردیبهشت 1400
زبان اصلی گزارش: فارسی دسته بندی علمی گزارش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست - علوم محیط زیست - محیط زیست (عمومی)
مشاهده این گزارش: 603تعداد صفحات گزارش: 377
سال انتشار: 1399

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیولیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

مشخصات نویسندگان گزارش آینده پژوهی توسعه فناوری های اسمز مستقیم در تصفیه فاضلاب های نیروگاهی

چکیده گزارش:

 آینده پژوهی تولید آب از فاضلاب

 تشریح فرایندهای اسمز مستﻘیم

 تعیین فاضلاب های نیروگاهی مناسب جهت بازیابی توسط فرایند اسمز مستﻘیم

 ارایه نﻘشه راه توسعه فرایندهای اسمز مستﻘیم در ایران

 اریه برنامه زمان بندی و بودجه بندی مورد نیاز در افق ۲۰ ساله

کلیدواژه ها:

گروه پژوهشی محیط زیست

کد گزارش/لینک ثابت به این گزارش

کد یکتای اختصاصی (COI) این گزارش در پایگاه سیویلیکا میباشد و برای لینک دهی به این گزارش می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت گزارش در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1194207/

پیش گفتار گزارش

در ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮﺍرﺗﯽ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺁﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍز ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺍز ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻟﺰوم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍزﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎﺏ و ﮐﺎﻫﺶﻏﻠﻈﺖ ﺁﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺛﺮﺍت زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ وﯾﮋه ﺍز ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺍی ﺑﺮﺧﻮردﺍر ﺍﺳﺖ .مطالعات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻏﺸﺎﯾﯽ رﺍﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪهای ﻣﺘﺪﺍول ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺁﺏ و ﭘﺴﺎﺏ دﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﻤﺰ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺍی ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ ﺍز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺁﺏ و ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.  ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺁﺏ از ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍز ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ ﺍز ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ وﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺮدﺍﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮرﺍﺷﺎره ﮐﺮد. ﺍز ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ و ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ دﻗﯿﻖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍر ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺸﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮﺏ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ سیستم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺴﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺍﻫﺪﺍف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﺳﺖ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺍﻧﺘﻈﺎر می رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎر ﺁﺏ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی دﺳﺖ یافت.

ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍن "ﺁﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳمز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺍﻣﮑﺎن ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺍﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﺍﻧﻮﺍع ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. ﮔﺰﺍرش ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺮﻧﺎز ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﺁﻗﺎﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻮرﻣﻘﺪم و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﯾﺮه ﭘﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﷲ رﺷﯿﺪی ﻣﻬﺮﺁﺑﺎدی ﻧﺎﻇﺮ محترم ﭘﺮوژه دﺍوری آن ﺍﻧﺠﺎم گرفته و به مجری پروژه جناب آقای مرتضی جلالی ارایه شده است.

فهرست مطالب گزارش

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

مدیریت اطلاعات پژوهشی

مقالات مرتبط جدید

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی