آینده پژوهی توسعه فناوری های اسمز مستقیم در تصفیه فاضلاب های نیروگاهی

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.041
شناسه ملی سند علمی: R-1194207
تاریخ درج در سایت: 12 اردیبهشت 1400
مشاهده: 1,220
تعداد صفحات: 377
سال انتشار: 1399
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

چکیده گزارش:

 آینده پژوهی تولید آب از فاضلاب

 تشریح فرایندهای اسمز مستﻘیم

 تعیین فاضلاب های نیروگاهی مناسب جهت بازیابی توسط فرایند اسمز مستﻘیم

 ارایه نﻘشه راه توسعه فرایندهای اسمز مستﻘیم در ایران

 اریه برنامه زمان بندی و بودجه بندی مورد نیاز در افق ۲۰ ساله

پیش گفتار گزارش

در ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮﺍرﺗﯽ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺁﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍز ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺍز ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻟﺰوم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍزﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎﺏ و ﮐﺎﻫﺶﻏﻠﻈﺖ ﺁﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺛﺮﺍت زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ وﯾﮋه ﺍز ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺍی ﺑﺮﺧﻮردﺍر ﺍﺳﺖ .مطالعات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻏﺸﺎﯾﯽ رﺍﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪهای ﻣﺘﺪﺍول ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺁﺏ و ﭘﺴﺎﺏ دﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﻤﺰ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺍی ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ ﺍز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺁﺏ و ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.  ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺁﺏ از ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍز ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ ﺍز ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ وﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺮدﺍﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮرﺍﺷﺎره ﮐﺮد. ﺍز ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ و ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ دﻗﯿﻖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍر ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺸﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮﺏ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ سیستم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺴﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺍﻫﺪﺍف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﺳﺖ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺍﻧﺘﻈﺎر می رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎر ﺁﺏ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی دﺳﺖ یافت.

ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍن "ﺁﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳمز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺍﻣﮑﺎن ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺍﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﺍﻧﻮﺍع ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺍﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. ﮔﺰﺍرش ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺮﻧﺎز ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﺁﻗﺎﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻮرﻣﻘﺪم و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﯾﺮه ﭘﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﷲ رﺷﯿﺪی ﻣﻬﺮﺁﺑﺎدی ﻧﺎﻇﺮ محترم ﭘﺮوژه دﺍوری آن ﺍﻧﺠﺎم گرفته و به مجری پروژه جناب آقای مرتضی جلالی ارایه شده است.

فهرست مطالب گزارش

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: تشریح فرآیند اسمز مستقیم

۱ - ۱ - فناوری غشایی در تصفیه پساب

۱ - ۲ - فرایند اسمز مستقیم (FO)

۱ - ۲ - ۱ - اصول کلی فرایند FO

۱ - ۲ - ۲ - تئوری و اصول انتقال جرم در فرایند FO

۱ - ۲ - ۲ - ۱ - قطبش غلظت بیرونی

۱ - ۲ - ۲ - ۲ - قطبش غلظتی درونی (ICP) و مدل سازی روابط حاکم بر آن

۱ - ۲ - ۳ - عوامل مؤثر بر کارایی فرایند FO

۱ - ۲ - ۳ - ۱ - تأثیر مؤلفه ساختاری غشا بر راندمان فرآیند FO

۱ - ۲ - ۳ - ۲ - تأثير تراوایی آب بر راندمان فرآیند FO

۱ - ۲ - ۳ - ۳ - تأثير تراوایی نمک بر راندمان فرآیند FO

۱ - ۳ - غشاهای اسمز مستقیم

۱ - ۳ - ۱ - طراحی و ساخت غشاهای FO نامتقارن با لایه رویی متراکم

۱ - ۳ - ۱ - ۱ - تأثیر پارامترهای مختلف در فرایند تغییر فاز

۱ - ۳ - ۱ - ۲ - نوع و غلظت پلیمر

۱ - ۳ - ۱ - ۳ - نوع حلال

۱ - ۳ - ۱ - ۴ - ترکیب حمام انعقاد

۱ - ۳ - ۱ - ۵ - حضور اصلاح کننده ها

۱ - ۳ - ۲ - پلیمرهای مورداستفاده در ساخت غشاهای FO

۱ - ۳ - ۳ - غشاهای FO کامپوزیتی لایه نازک

۱ - ۳ - ۳ - ۱ - طراحی و ساخت غشاهای کامپوزیتی لایه نازک با روش پوشش دهی غوطه وری

۱ - ۳ - ۳ - ۲ - ساخت غشاهای کامپوزیتی لایه نازک از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی

۱ - ۳ - ۳ - ۳ - ساخت زیر لایه نانو فیبری

۱ - ۴ - طراحی اجزا در فرایند FO

۱ - ۴ - ۱ - ماژول های غشایی برای فرایند FO

۱ - ۴ - ۱ - ۱ - ماژول های قاب و صفحه

۱ - ۴ - ۱ - ۲ - ماژول های مارپیچی

۱ - ۴ - ۱ - ۳ - طراحی ماژول برای محفظه های چند المانه FO

۱ - ۴ - ۲ - طراحی فضا دهنده

۱ - ۵ - محلول کشنده در فرایند FO

۱ - ۵ - ۱ - معیارهای عمومی برای انتخاب محلول کشنده مناسب

۱ - ۵ - ۲ - تقسیم بندی انواع محلول‌های اسمزی

فصل دوم: بررسی متون و تحقیقات انجام شده

۲- ۱ - تحقیقات انجام شده در زمینه غشاهای اسمز مستقیم

۲ - ۱ - ۱ - غشاهای سلولز استر

۲ - ۱ - ۱ - ۱ - غشاهای سلولز استات دوپوسته

۲ - ۱ - ۲ - غشاهای ( Polybenzimidazole ( PBI

۲ - ۱ - ۳ - غشاهای پلی آمید ایمید

۲ - ۱ - ۴ - غشاهای ترکیبی کامپوزیتی

۲ - ۱ - ۴ - ۱ - غشاهای کامپوزیت فیلم نازک

۲ - ۱ - ۴ - ۲ - غشاهای کامپوزیت فیلم نازک

۲ - ۱ - ۴ - ۳ - غشاهای فیلم نازک نانوکامپوزیتی

۲ - ۲ - تحقیقات انجام شده در زمینه محلول‌های اسمزی

۲ - ۲ - ۱ - ترکیبات فرار مه

۲ - ۲ - ۲ - ترکیبات آلی

۲ - ۲ - ۲ - ۱ - ترکیبات آلی غذایی

۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ترکیبات آلی معدنی

۲ - ۲ - ۲ - ۳ - حلال‌های با قابلیت تغییر قطبیت

۲ - ۲ - ۲ - ۴ - ترکیبات معدنی

۲ - ۲ - ۳ - محلول‌های اسمزی پاسخگو

۲ - ۲ - ۳ - ۱ - نانوذرات مغناطیسی

۲ - ۲ - ۳ - ۲ - هیدرو ژل های پلیمری

۲ - ۲ - ۳ - ۳ - انواع دیگر ترکیبات پیشنهاد شده به عنوان محلول کشنده

۲ - ۲ - ۴ - مقایسه انواع مختلف محلول های اسمژی

۲ - ۲ - ۴ - ۱ - محلول‌های اسمزی تجاری سازی شده

فصل سوم: بررسی مشکلات موجود در راهبری فرآیندهای FO و مقایسه آنها با دیگر فرآیندهای متداول تصفیه آب نظير RO

۳ - ۱ - مقدمه

۳ - ۲ - گرفتگی (Fouling) در فرآیندهای غشایی

۳ - ۲ - ۱ - گرفتگی در فرایند FO

۳ - ۲ - ۱ - ۱ - شار معکوس نمک

۳ - ۲ - ۱ - ۲ - جهت گیری لایه انتخاب گر غشا

۳ - ۲ - ۱ - ۳ - مشخصات شیمیایی محلول (اثر pH و اتصال کلسیم)

۳ - ۲ - ۱ - ۴ - تأثير شار اولیه

۳ - ۲ - ۲ - تأثیر نوع ماده تشکیل دهنده غشا بر گرفتگی

۳ - ۲ - ۳ - روشهای کاهش اثرات نامطلوب گرفتگی در فرایند FO

۳ - ۲ - ۳ - ۱ - فضا دهنده

۳ - ۲ - ۳ - ۲ - سرعت جریان متقاطع

۳ - ۲ - ۳ - ۳ - تمیز کاری بھوسیله هوا

۳ - ۲ - ۳ - ۴ - نوع جریان متقاطع

۳ - ۲ - ۳ - ۵ - شستشوی معکوس اسمزی

۳ - ۲ - ۴ - گرفتگی بیولوژیکی

۳ - ۲ - ۴ - ۱ - گرفتگی بیولوژیکی غشا

۳ - ۲ - ۴ - ۲ - تشکیل گرفتگی بیولوژیکی

۳ - ۲ - ۴ - ۳ - گرفتگی بیولوژیکی غشا در فرایند FO

۳ - ۲ - ۴ - ۴ - کاهش گرفتگی بیولوژیکی در فرایند FO

۳ - ۳ - مشکل تخریب غشاهای FO توسط کلر

۳ - ۴ - انتخاب محلول کشنده مناسب

۳ - ۵ - شار معکوس نمک

۳ - ۶ - قطبش غلظتی داخلی (ICP)

۳ - ۷ - مقایسه مزایا و مشکلات موجود در راهبری فرآیندهای اسمز مستقیم و اسمز معکوس

۳ - ۷ - ۱ - مقایسه رسوب و گرفتگی در فرآیندهای اسمز مستقیم و اسمز معکوس

۳ - ۷ - ۲ - مقایسه مصرف انرژی و هزینه های تولید در فرآیندهای اسمز مستقیم و اسمز معکوس

۳ - ۷ - ۳ - مقایسه میزان عبور بور در فرآیندهای اسمز مستقیم و اسمز معکوس

فصل چهارم: بررسی فناوری های ترکیبی اسمز مستقیم؛ مشخص کردن مزایا و معایب استفاده از این فناوری ها و مقایسه عملکرد آنها با فرآیند تجاری شده RO و انتخاب فناوری های برتر

۴ - ۱ - فرآیندهای هیبریدی FO

۴ - ۲ - سیستم هیبریدی حرارتی FO-heating

۴ - ۳ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - تقطير غشایی ( FO-MD )

۴ - ۴ - تغليظ کننده های غشایی (MBC)

۴ - ۴ - ۱ - فرآیندهای SPS- FO

۴ - ۴ - ۲ - فرآیند COHO

۴- ۵- سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - میدان مغناطيسى ( FO-Magnetic field)

۴ - ۵ - ۱ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم-میدان الکتریکی -نانوفیلتراسیون

۴ - ۶ - سامانه های هیبریدی اسمز مستقیم - فرآیند های غشایی

۴ - ۶ - ۱ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - اولترافیلتراسیون ( FO-UF )

۴ - ۶ - ۲ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم -نانوفیلتراسیون ( FO-NF )

۴ - ۶ - ۲ - ۱ - گرفتگی غشا

۴ - ۶ - ۲ - ۲ - انتقال مواد موجود در محلول

۴ - ۶ - ۳ - سیستم هیبریدی NF- FO -RO

۴ - ۷ - فرایند ترکیبی FO- MBR

۴ - ۸ - فرآیند فشار اسمزی تأخیری(PRO)

۴ - ۹ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - الکترودیالیز ( FO- ED )

۴ - ۱۰ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - خنک کننده تبخیری

۴ - ۱۱ - جمع بندی و انتخاب روش های برتر

فصل پنجم: مشخصات شرکت‌های تجاری فعال در زمینه فرایندهای FO

۵ - ۱ - شرکت های تجاری فعال در زمینه فرایندهای FO

۵ - ۱ - ۱ - Oasys Water

Modern Water - ۲ - ۱ - ۵

HTI Water - ۳ - ۱ - ۵

X-Pack: - ۱ - ۳ - ۱ - ۵

HydroWell: - ۲ - ۳ - ۱ - ۵

Forward Water Technologies - ۴ - ۱ - ۵

Trevi Systems - ۵ - ۱ - ۵

Porifera - ۶ - ۱ - ۵

Saltworks - ۷- ۱ - ۵

۵ - ۱ - ۸ - شرکت Aquaporin

نتیجه گیری فصول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵

فصل ششم : مشخص کردن مؤلفه های مؤثر بر ساخت و بهره برداری فناوری های FO و پیش بینی چالش های فراروی توسعه هر یک از مؤلفه ها

۶ - ۱ - بررسی چالش‌های توسعه فناوری FO بررسی شده در مراجع

۶ - ۲ - تأثیر خواص غشا روی عملکرد فرایند FO

۶ - ۲ - ۱ - ساختار غشا

۶ - ۲ - ۲ - پیشینه پژوهش های داخلی

۶ - ۳ - تأثیر گرفتگی بر فرایند FO

۶ - ۳ - ۱ - پیشینه پژوهش های داخلی و زمان بندی طرح

۶ - ۴ - تأثیر خواص محلول کشنده روی عملکرد فرایند FO

۶ - ۴ - ۱ - تأثیر نوع محلول کشنده روی شار معکوس نمک

۶ - ۴ - ۲ - تأثیر نوع محلول کشنده در شکل گیری گرفتگی

۶ - ۴ - ۳ - تأثیر نوع و غلظت محلول کشنده روی عملکرد فرایند FO و پیامدهای آن

۶ - ۴ - ۴ - پیشینه پژوهش های داخلی

۶ - ۵ - تأثیر جهت گیری غشا روی عملکرد فرایندFO

۶ - ۶ - تأثیر دما بر فرایند FO

۶ - ۶ - ۱ - اثر دما روی خواص محلول ها

۶ - ۶ - ۱ - ۱ - اثر دما روی خواص محلول کشنده و پیامدهای آن

۶ - ۶ - ۱ - ۲ - اثر دما روی خواص خوراک و پیامد های آن

۶ - ۶ - ۱ - ۳ - اثر اختلاف دما روی فشار اسمزی خالص توده

۶ - ۶ - ۲ - تأثیر دما روی عملکرد فرایند FO

۶ - ۶ - ۳ - تأثیر دما بر گرفتگی غشا

۶ - ۶ - ۴ - پیشینه پژوهش های داخلی و زمان بندی طرح

۶ - ۷ - تأثیر نوع جریان در عملکرد فرایند FO

۶ - ۸ - مشکلات ناشی از تخلیه شوراب به جامانده

۶ - ۸ - ۱ - پیشینه پژوهش های داخلی و زمان بندی طرح -

۶ - ۹ - عدم وجود استانداردهای ملی و بین المللی

۶ - ۱۰ - ناکافی بودن نیروی متخصص و ماهر

۶ - ۱۱ - جمع بندی

فصل هفتم: ترسیم آینده فناوری های ترکیبی اسمز مستقیم

۷ - ۱ - مقدمه

۷ - ۲ - فرایندهای تجاری سازی شده اسمز مستقیم

۷ - ۲ - ۱ - سیستم هیبریدی حرارتی (FO -thermal process)

۷ - ۲ - ۲ - سیستم هیبریدی FO- RO و FO - NE

۷ - ۳ - فرایندهای آزمایشگاهی و هیبریدی اسمز مستقیم

۷ - ۳ - ۱ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - تفطير غشایی ( FO-MD)

۷ - ۳ - ۲ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - نانو ذرات و نانو ذرات مغناطیسی ( FO- NPs /MNPs )

۷ - ۳ - ۳ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - الکترودیالیز

۷ - ۳ - ۴ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - کود کشاورزی (FDFO )

۷ - ۳ - ۵ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - بیوراکتورهای غشایی (FOMBR )

۷ - ۳ - ۶ - سیستم هیبریدی اسمز مستقیم - سامانه های خورشیدی ( FO-Solar )

۷ - ۴ - جمع بندی

فصل هشتم: برآورد اقتصادی فرآیندهای FO و مقایسه آن با روش های کنونی در تصفیه فاضلاب نیروگاهی

۸ - ۱ - مقدمه

۸ - ۲ - مطالعات انجام شده در زمینه برآورد اقتصادی فرایند اسمز مستقیم

۸ - ۲ - ۱ - برآورد اقتصادی فرایند FO -RO توسط شرکت CH2M HILL

۸ - ۲ - ۱ - ۱ - برآورد اقتصادی بخش FO فرایند FO-RO

۸ - ۲ - ۱ - ۲ - برآورد اقتصادی بخش RO فرایند FO-RO

۸ - ۲ - ۱ - ۳ - مقایسه اقتصادی فرایند FO -RO با روش پیشرفته تصفیه فاضلاب

۸ - ۲ - ۲ - برآورد اقتصادی فرایند FO - RO توسط مرکز تحقیقات غشایی دانشگاه ولز استراليا وابسته به یونسکو با همکاری محققان دانشگاهی از دانشگاه های گنت بلژیک و دانشگاه هنک کنگ

۸ - ۲ - ۲ - ۱ - برآورد هزینه های سرمایه گذاری CAPEX واحدهای FO و FORO

۸ - ۲ - ۲ - ۲ - هزینه های انرژی

۸ - ۲ - ۲ - ۳ - هزینه های عملیاتی

۸ - ۲ - ۳ - ارزیابی اقتصادی فرایند FO در هند و مقایسه آن با سایر فرایندها

۸ - ۲ - ۴ - آنالیز اقتصادی فرایند FO-LPRO

۸ - ۲ - ۵ - محاسبات هزینه ی سرمایه و عملیاتی

۸ - ۲ - ۶ - هزینه ی سرمایه و عملیاتی: مقایسه ی هزینه کل

۸ - ۲ - ۷ - امکان سنجی اقتصادی فرایند FO -RO توسط مرکز فناوری های پیشرفته آب AQWATEC

۸ - ۲ - ۸ - ارزیابی اقتصادی فرایند FDFO-NF

۸ - ۲ - ۹ - ارزیابی فرایند FO با استفاده از غشای بیومیمتیک شرکت Aquaporin

۸ - ۲ - ۱۰ - هزینه ی استحصال آب از شیرابه زباله توسط سیستم هیبریدی FO-RO

۸ - ۲ - ۱۱ - مقایسه ی هزینه سیستم FO- RO با RO (Modern Water

۸ - ۲ - ۱۲- ارزیابی اقتصادی رقیق سازی اسمزی آب دریا (SOD) برای کاهش هزینه های نمک زدایی

۸ - ۲ - ۱۲ - ۱ - بررسی انرژی مصرفی، CAPEX و OPEX

۸ - ۲ - ۱۲ - ۲ - نتیجه گیری

۸ - ۳ - برآورد اقتصادی به کار گیری فرایندهای ترکیبی FO-RO در ایران

۸ - ۳ - ۱ - برآورد اقتصادی نصب FO - RO در نیروگاه مفتح همدان با استفاده از مدل توسعه یافته CH2M HILL's

۸ - ۳ - ۲ - برآورد اقتصادی نصب FO -LPRO در نیروگاه مفتح همدان با استفاده از اطلاعات ارائه شده در مرجع

۸ - ۴ - جمع بندی monas

فصل نهم : بررسی جایگاه فناوری های FO در نقشه راه فناوری های تصفیه آب و فاضلاب کشورهای خارجی

۹ - ۱ - طرح ها یا نقشه های راه و سیاست گذاری های انجام شده در آمریکا

۹ - ۱ - ۱ - نقشه راه تحقیقات آب و فاضلاب بنیاد تحقیقات آمریکا (WRF)

۹ - ۱ - ۲ - نقشه راه ارائه شده توسط شرکت Sandia

۹ - ۲ - طرح توسعه روش جدید فرایند اسمز مستقیم ترکیبی تحت حمایت بنیاد تحقیقات آب و DOE آمريكا

۹ - ۳ - نقشه راه ارائه شده توسط آژانس MoLIT کره

۹ - ۴ - نقشه راه ارائه شده توسط مرکز فناوری غشایی سنگاپور

۹ - ۵ - نقشه راه ارائه شده برای مرکز شیرین سازی و بازیابی آب عربستان (WDRC)

۹ - ۶ - نقشه راه فناوری های نمک زدایی در اتحادیه اروپا

۹ - ۷ - نقشه راه ارائه شده توسط دانشگاه مالزی

۹ - ۸ - توسعه فرآیند اسمز مستقیم در قطر

۹ - ۸ - ۱ - طرح بازیابی آب از فاضلاب میدان های نفتی قطر با حمایت صندوق تحقیقات ملی قطر ( QNRF)

۹ - ۸ - ۲ - فرآیند اسمز مستقیم در اولویت های تحقیقاتی موسسه تحقیقات محیط زیست و انرژی قطر (QEERI)

۹ - ۸ - ۳ - توسعه فرآیند اسمز مستقیم در استرالیا

۹ - ۸ - ۴ - توسعه فرآیندهای نوین شیرین سازی آب در امارات

۹ - ۹ - جمع بندی

فصل دهم: تعیین مشخصات و دسته بندی فاضلاب های نیروگاه های ایران بر اساس کیفیت، نوع املاح و میزان شوری؛ انتخاب محلول های کشنده و غشاهای مناسب برای استفاده در بازیابی آب از فاضلاب های نیروگاهی منتخب

۱۰ - ۱ - مشخصات پساب های نیروگاهی مناسب به کارگیری در فرایندهای اسمز مستقیم

۱۰ - ۲ - پساب های تولیدی نیروگاهی اولویت دار در استفاده در فرایند FO

۱۰ - ۲ - ۱ - پساب های تولیدی در بلودان برج تر نیروگاه ها

۱۰ - ۲ - ۲ - پساب فاز غليظ شده فرایند RO

۱۰ - ۳ - فرایندهای ترکیبی پیشنهادی اسمز مستقیم جهت تصفیه پساب نیروگاه

۱۰ - ۳ - ۱ - فرایند ترکیبی مناسب جهت تصفیه پساب نیروگاه

۱۰ - ۴ - محلول کشنده پیشنهادی

۱۰ - ۴ - ۱ - محلول کشنده برای فرایند ترکیبی FOMBR-RO

۱۰ - ۴ - ۲ - محلول کشنده برای فرایند ترکیبی FO-MD

۱۰ - ۴ - ۳ - تنظيم غلظت محلول کشنده برای شرایط مختلف

۱۰ - ۵ - پیشنهاد غشای مناسب در تصفیه پساب نیروگاه

۱۰ - ۵ - ۱ - مقاومت غشا در برابر کلر

۱۰ - ۵ - ۲ - پیشنهاد زیر لایه مناسب

۱۰ - ۶ - جمع بندی

فصل یازدهم: ارائه پیشنهادهای توسعه فناوری ها در دانشگاه ها، صنعت و مراکز پژوهشگاهی با در نظر گرفتن نتایج حاصل از بندهای پیشین باهدف دستیابی به اهداف تعیین شده در افق ۲۰ سال

۱۱ - ۱ - مقدمه

۱۱ - ۲ - برآورد تقریبی هزینه های موردنیاز برای انجام آزمایش‌ها و ساخت غشا

۱۱ - ۲ - ۱ - برآورد تقریبی هزینه موردنیاز برای تجهیز آزمایشگاه و ساخت غشا

۱۱ - ۲ - ۱ - ۱ - مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت غشاها

۱۱ - ۲ - ۱ - ۲ - تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز

۱۱ - ۲ - ۱ - ۳ - برآورد هزینه ی مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز ساخت غشا

۱۱ - ۲ - ۲ - آزمون ها و سنجش نمونه ها

۱۱ - ۲ - ۲ - ۱ - اندازه گیری تخلخل با BET

۱۱ - ۲ - ۲ - ۲ - آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

۱۱ - ۲ - ۲ - ۳ - میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

۱۱ - ۲ - ۲ - ۴ - آزمون زاویه تماس

۱۱ - ۲ - ۲ - ۵ - آزمون استحکام کششی

۱۱ - ۲ - ۲ - ۶ - طیف سنجی (PAS)

۱۱ - ۲ - ۲ - ۷ - آنالیز XPS

۱۱ - ۲ - ۲ - ۸ - برآورد هزینه ی آزمون های تست غشا

۱۱ - ۲ - ۳ - تجهیزات لازم برای سیستم ارزیابی عملکرد غشای FO

۱۱ - ۳ - شناسایی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پیش رو در زمینه اسمز مستقیم

۱۱ - ۴ - راهبردهای های پیشنهادی برای توسعه فرایند اسمز مستقیم در بخش نیروگاهی

۱ - ۴ - ۱۱ - اقدامات و سیاست های پیشنهادی توسعه فناوری

۱۱ - ۵ - ره نگاشت (نقشه راه) پیشنهادی برای توسعه فرایند اسمز مستقیم در بخش نیروگاهی

۱۱ - ۵ - ۱ - نقشه راه پیشنهادی توسعه فناوری های ساخت غشاهای اسمز مستقیم

۱۱ - ۵ - ۲ - نقشه راه پیشنهادی توسعه فناوری های ساخت و بهبود کارایی محلول های کشنده

۱۱ - ۵ - ۳ - نقشه راه پیشنهادی توسعه فناوری های ترکیبی اسمز مستقیم

۱۱ - ۵ - ۴ - نقشه راه پیشنهادی توسعه استانداردها و آموزش نیروی انسانی

۱۱ - ۶ - جمع بندی فصل

نتیجه گیری فصل های ۷،۶، ۹،۸، ۱۰ و ۱۱

مراجع فصول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵

مراجع فصل های ۷،۶، ۹،۸، ۱۰ و ۱۱


فهرست جداول

جدول (۱ ۱) - مقادیر مورداستفاده در مدل سازی اسمز مستقیم

جدول (۱ ۲) - مکانیسم های اصلی و پارامترهای مهم حاکم بر تراوش آب از غشاء FO

جدول (۱ ۳) - میزان گزارش شده برخی پارامترهای ساختاری غشاهای FO و RO

جدول (۱ ۴) - پلیمرهای متداول مورداستفاده برای ساخت غشاهای اسمز مستقیم

جدول (۲ ۱) - مقایسه برخی خواص غشاهای FO ساخته شده با پلیمرهای مختلفی از سلولز استر

جدول (۲ ۲) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای آزمایشگاهی سلولز استر FO

جدول (۲ ۳) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای دوپوسته ارائه شده برای فرآیند FO

جدول (۲ ۴) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای آزمایشگاهی FO PBI

جدول (۲ ۵) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای آزمایشگاهی FO PAI

جدول (۲ ۶) - عملکرد انواع مختلف غشاهای F0

جدول (۲ ۷) - برخی نانو مواد معدنی مورداستفاده در پایه غشاهای TFC

جدول (۲ ۸) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای آزمایشگاهی TFC و TNF ارائه شده برای فرآیند FO

جدول (۲ ۹) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای تجاری ارائه شده برای فرآیند FO

جدول (۲ ۱۰) - مشخصات ساختاری و عملکردی برخی غشاهای TFC ارائه شده برای نمک زدایی از خوراک %3.5 NaCl (آب دریا)

جدول (۲ ۱۱) - مقایسه انواع محلول های اسمزی از لحاظ پارامترهای عملکردی و محدودیت ها

جدول (۳ ۱) - کاهش گرفتگی با استفاده از افزایش سرعت جریان متقاطع

جدول (۳ ۲) - خصوصیات گرفتگی غشا از لحاظ نوع رسوب، جهت گیری و شستشو معکوس اسمزی

جدول (۳ ۳) - عوامل تأثیرگذار بر چسبندگی باکتری به سطح غشا

جدول (۳ ۴) - مزیت ها و محدودیت های فرآیندهای اسمز مستقیم

جدول (۳ ۵) - مقایسه مزایا و معایب فرآیندهای FO و RO

جدول (۴ ۱) - مقایسه انواع مختلف فرآیندهای FO ترکیبی ارائه شده در تحقیقات

جدول (۴ ۲) - مقایسه انرژی مصرفی در فرآیند MBC با نیروی محرکه بخار و الکتریسیته

جدول (۴ ۳) - درصد پس زنی آمونیاک، نیترات و TOC در سیستم

جدول (۴ ۴) - قابلیت حذف ترکیبات TOC و آمونیوم در مراحل مختلف سیستم ترکیبی . FOMBR

جدول (۴ ۵) - جمع بندی کلی سامانه های ترکیبی FO، مزایا, معایبت, چالش ها و ملزومات پژوهشی آینده آنها

جدول (۵ ۱) - مقایسه انرژی مصرفی به ازای هر مترمکعب آب تصفیه شده در سیستم MBR و OsMBR

جدول (۵ ۲) - خصوصیات کلی ماژول 20-PFO

جدول (۵ ۳) - خصوصیات کلی ماژول 100-PFO

جدول (۵ ۴) - مشخصات و نتایج عملکرد سیستم پایلوت PFO در شرایط مختلف


فهرست اشکال

شکل (۱ ۱) - نمای فرایند غشایی برای جداسازی

شکل (۱ ۲) - (a) نمایی از محلول خوراک و اسمزی که توسط یک غشای نیمه تراوا از هم جدا شده اند، (b) فرایند اسمز مستقیم که آب به واسطه اختلاف فشار از خوراک به محلول کشنده منتقل می شود، (c) فرایند RO، موکول های آب در اثر فشار اعمال شده به محلول نمکی از غشا عبور می کنند

شکل (۱ ۳) - مشخصات فشار اسمزی در دو سمت غشاء در فرآیند های ایدئال FO

شکل (۱ ۴) - پروفایل غلظت و قطبش غلظتی بیرونی در مجاورت غشای FO

شکل (۱ ۵) - (a) قطبش غلظتی درونی غلیظ شونده و (b) قطبش غلظتی درونی رقیق شونده

شکل (۱ ۶) - ارتباط بين شار در فرایند FO و تراوایی غشا، تأثير ICP و نقش پارامتر ساختاری غشا در آن

شکل (۱ ۷) - تغییرات شار عبوری آب برای مقادیر مختلفی از مؤلفه ساختاری غشا

شکل (۱ ۸) - تغییرات شار عبوری آب برای مقادیر مختلفی از ضریب تراوایی آب

شکل (۱ ۹) - تغییرات شار عبوری آب برای مقادیر مختلفی از ضریب تراوایی نمک

شکل (۱ ۱۰) - تصویر عرضی غشای اسمز مستقیم ساخته شده توسط کمپانی HTI

شکل (۱ ۱۱) - مقایسه بین غشاهای مختلف، a) غشای b RO) غشای c CTA) غشای لایه نازک FO

شکل (۱ ۱۲) - نمونه ای از غشای ساخته شده با روش رسوب گذاری غوطه وری

شکل (۱ ۱۳) - قالب گیری محلول پلیمری بر روی زیر لایه متخلخل

شکل (۱ ۱۴) - نمایی از یک فیلم کش در مقیاس آزمایشگاهی

شکل (۱ ۱۵) - شماتیکی از فرایند ساخت غشاهای کامپوزیتی با غوطه وری

شکل (۱ ۱۶) - طرحی از فرآیند پلیمریزاسیون بین سطحی

شکل (۱ ۱۷) - شماتیک دستگاه ساخت زیر لایه نانو فیبری غشاهای FO

شکل (۱ ۱۸) - تصویری از سیستم تصفیه FO با طراحی قاب و صفحه به منظور تصفیه شیرابه زباله

شکل (۱ ۱۹) - تصویر شماتیکی ماژول غشابی مارپیچی

شکل (۱ ۲۰) - تصویر شماتیکی مسیر جریان محلول کشنده در ماژول مارپیچی

شکل (۱ ۲۱) - تصویر شماتیکی لوله مرکزی طراحی شده توسط شرکت HTI برای ماژولهای مارپیچی FO

شکل (۱ ۲۲) - نسل جدید لوله مرکزی ماژول های مارپیچی ،FO توسعه یافته توسط شرکت HTI

شکل (۱ ۲۳) - تصویر فضا دهنده که در سمت جریان تراوش کرده قرار میگیرد

شکل (۱ ۲۴) - توزیع غیریکنواخت جریان در فرایند FO

شکل (۱ ۲۵) - تصویر شماتیکی فضا دهنده اصلاح شده برای ایجاد جریان یکنواخت محلول اسمژی

شکل (۱ ۲۶) - جریان محلول کشنده در فضا دهنده طراحی شده برای ماژول های FO

شکل (۱ ۲۷) - معیارهای عمومی برای انتخاب محلول کشنده مناسب

شکل (۲ ۱) - تصاویر سطح مقطع (A) غشای CTA شرکت HTI( B ) غشای دو پوسته ای CA

شکل (۲ ۲) - گروه های عاملی بکار گرفته شده در ساخت غشاهای سلولز استر

شکل (۲ ۳) - مقالات نمایه شده سایت SCOPUS, در زمینه غشاهای دو پوسته FO

شکل (۲ ۴) - ساختار شیمیایی غشای PBI و مورفولوژی سطح مقطع یک هالوفایبر دولایه

شکل (۲ ۵) - مراحل تشکیل فیلم نازک پلی آمید و مورفولوژی آن

شکل (۲ ۶) - تصویر شماتیکی از غشای ایدئال اسمز مستقیم با زیر لایه نانوالیافی

شکل (۲ ۷) - مقالات نمایه شده سایت SCOPUS, درزمینه غشاهای TFC FO

شکل (۲ ۸) - تصویر شماتیکی فرایند FO دو مرحله ای برای نمک زدایی

شکل (۲ ۹) - استفاده از آمونیوم بیکربنات به عنوان محلول کشنده

شکل (۲ ۱۰) - تصویر شماتیکی از محلول کشنده با قابلیت تغییر قطبیت

شکل (۲ ۱۱) - نمونه ای از فرآیند اسمز مستقیم با استفاده از حلال های SPS

شکل (۲ ۱۲) - تصویر شماتیکی فرایند FO با سیستم بازیابی نانوفیلتراسیون

شکل (۲ ۱۳) - تصویر شماتیکی از فرایند FO با استفاده از محلول کشنده مغناطیسی و سیستم بازیافت

شکل (۲ ۱۴) - تصویر شماتیکی ساخت نانوذرات مغناطیسی پوشش یافته توسط انواع مختلف هیدرو اسیدها، و ساختار شیمیایی انواع هیدرو اسیدهای استفاده شده

شکل (۲ ۱۵) - استفاده از هیدرو ژل های پلیمری به عنوان محلول کشنده

شکل (۲ ۱۶) - تصویر شماتیکی فرایند FO با سیستم بازیابی محلول کشنده تقطير غشایی برای تصفیه پساب رنگی

شکل (۲ ۱۷) - مقایسه نسبت شار معکوس نمک به شار آب

شکل (۲ ۱۸) - مقایسه بین محلول کشنده CMW نسبت به NaCl از لحاظ شار نمک

شکل (۲ ۱۹) - تصویر شماتیکی فرایند FO - MD که با استفاده از محلول کشنده CMW اجرا شده است

شکل (۲ ۲۰) - تحقیقات انجام شده در زمینه محلول های اسمزی بر اساس سال و کشور

شکل (۳ ۱) - طرح مفهومی اثر شار معکوس نمک بر پدیده CEOP

شکل (۳ ۲) - تصویر شماتیکی گرفتگی غشا در دو جهت گیری مختلف، (a) لایه انتخاب گر به سمت خوراک، (b) لایه انتخاب گر به سمت محلول اسمزی

شکل (۳ ۳) - اثر جهت گیری غشا بر گرفتگی آلی به انواع مختلف عوامل ایجاد کننده گرفتگی (رسوب)

شکل (۳ ۴) - نمودار کاهش شار آب در فرایند FO با استفاده از اندازه و غلظت های مختلف از ذرات کلوئیدی به عنوان عامل ایجاد گرفتگیpH های متفاوت

شکل (۳ ۵) - اثر نفوذ معکوس نمک بر قطبش غلظتی و پروفایل pH در اطراف لایه های سطحی غشا

شکل (۳ ۶) - نمودار مقاومت غشا نسبت به زمان آزمایش در دو حالت حضور و عدم حضور یون +Ca2 با غلظت ۵ میلی مولار و غلظت های مختلف ترکیبات آلی و در جهت گیری غشای PRO

شکل (۳ ۷) - اثر شار آب اولیه روی شدت گرفتگی غشا، جهت گیری . PRO

شکل (۳ ۸) - اثر خصوصیات شیمیایی محلول کشنده (NaCl و MgCl2) بر گرفتگی غشا

شکل (۳ ۹) - اندازه گیری نیروی چسبندگی بین عوامل رسوب کننده و سطح غشا برای دو غشای سلولز استات و پلی آمیدی

شکل (۳ ۱۰) - اثر ترکیب عوامل ایجاد رسوب محلول خوراک بر گرفتگی غشاهای TFC و CTA

شکل (۳ ۱۱) - تأثیر استفاده از فضا دهنده در سمت خوراک فرایند FO بر روی کاهش اثرات نامطلوب گرفتگی

شکل (۳ ۱۲) - اثر سرعت جریان متقاطع بر گرفتگی غشا

شکل (۳ ۱۳) - اثربخشی تمیز کاری تحت جریان متقاطع، حباب هوا و شرایط محلول کشنده

شکل (۳ ۱۴) - اثر ایجاد جریان پالسی بر کاهش گرفتگی غشا در فرایند FO

شکل (۳ ۱۵) - مقایسه بین شار آب غشا قبل و بعد از شستشوی معکوس اسمزی

شکل (۳ ۱۶) - نمودار شار عبوری از غشا نسبت به شار اولیه در فرایند FO، در اثر گرفتگی بیولوژیکی، (a) شستشوی فیزیکی با افزایش سرعت جریان متقاطع برای ۱ ساعت، (6) شستشو به وسیله مواد شیمیایی (کلر)، ۱ ساعت

شکل (۳ ۱۷) - فشار اسمزی به عنوان تابعی از غلظت محلول در°25 C برای محلول‌های کشنده‌ی مختلف. داده ها با استفاده از آنالیزور OLI محاسبه شده اند

شکل (۳ ۱۸) - مقایسه کاهش شار نرمال (a) و وزن پلی ساکارید رسوب کرده (b) پس از ۲۴ ساعت آزمون رسوب FO و RO

شکل (۳ ۱۹) - مقایسه درصد کاهش شار در فرایند FO و RO در آزمایش ارزیابی گرفتگی بیولوژیکی طولانی مدت

شکل (۳ ۲۰) - مقایسه بین درصد کاهش شار دو فرایند FO و RO در شرایط عملیاتی مشابه (نظیر شار اولیه یکسان)

شکل (۳ ۲۱) - مقایسه بین SEC و سطح موردنیاز غشا در فرایندهای مختلف

شکل (۳ ۲۲) - هزینه کلی تولید هر مترمکعب آب با استفاده از هر یک از فناوری های تصفیه آب بر مبنای یک واحد تولیدی با ظرفیت ۱۰۰۰۰ مترمکعب در روز . assassins

شکل (۴ ۱) - نمودار شماتیک فرایند FO - heating با NHy/ CO

شکل (۴ ۲) - نمودار شماتیک سیستم هیبریدی . FO- MD

شکل (۴ ۳) - نمودار فرآیندی تغلیظ کننده غشایی MBR, شرکت ,OASYS

شکل (۴ ۴) - سیستم بازیابی انرژی در فرآیند MBC, شکل بالایی توسط انرژی حرارتی و شکل پایینی توسط انرژی الکتریکی

شکل (۴ ۵) - مراحل توسعه فناوری اسمز مستقیم در شرکت Oasys در طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵

شکل (۴ ۶) - فلودیاگرام فرآیندی چرخه تصفیه آب و بازیابی پساب نیروگاه , Changxing

شکل (۴ ۷) - نمودار فرآیندی SPS- FO

شکل (۴ ۸) - فلودیاگرام فرآیند 2016 ,COHO

شکل (۴ ۹) - مراحل توسعه فرآیند COHO از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶

شکل (۴ ۱۰) - شماتیک فرآیند بازیابی نانو ذرات توسط فرآیندهای یکپارچه شده میدان الکتریکی و نانوفیلتراسیون

شکل (۴ ۱۱) - نمودار شماتیک سیستم هیبریدی FO- UF

شکل (۴ ۱۲) - تصویر شماتیکی فرایند ترکیبی FO- NF

شکل (۴ ۱۳) - نمودار شماتیک سیستم هیبریدی FO- RO

شکل (۴ ۱۴) - تصویر شماتیکی فرایند ترکیبی FO - RO برای تصفیه همزمان آب آلوده و نمک زدایی از آب دریا

شکل (۴ ۱۵) - شار آب عبوری از غشای FO در طول زمان در دو جهت گیری متفاوت محفظه غشا

شکل (۴ ۱۶) - فرآیند سه مرحله ای NF- FO - RO برای نمک زدایی از آب های لب شور

شکل (۴ ۱۷) - تصویر شماتیکی سیستم . FOMBR

شکل (۴ ۱۸) - فرآیند ,PRO

شکل (۴ ۱۹) - تغییرات کمترین هزینه یکنواخت شده برق تولیدی در غلظت های مختلف محلول کشنده, برای نیروگاهی با ظرفیت ۲ مگاوات

شکل (۴ ۲۰) - تغییرات کمترین هزینه یکنواخت شده برق تولیدی در غشاهای مختلف با مؤلفه های ساختاری ۶۰۰, ۴۰۰ ،۸۰۰ و میزان تراوایی مختلف؛ در یک نیروگاه ۵۰ مگاوات, محلول کشنده با شوری ۲۶٪ و خوراک با شوری ۰/۱ ٪

شکل (۴ ۲۱) - نمودار فرآیندی فرآیند دومرحله ای FO / PRO همراه با بخش بازیابی آب RO

شکل (۴ ۲۲) - نمودار شماتیک سیستم هیبریدی FO - ED بر محور انرژی تجدید پذیر (انرژی خورشید)

شکل (۴ ۲۳) - نمودار شماتیک فرایند هیبریدی اسمز مستقیم خنک کننده تبخیری

شکل (۴ ۲۴) - مقایسه انرژی مصرفی سیستم مبتنی بر FO و سامانه های متداول , RO

شکل (۵ ۱) - تصویر فرایند FO اجرا شده در چین به منظور تصفیه پساب نیروگاه Changxing

شکل (۵ ۲) - تصویر واحد FO پایلوت نصب شده توسط شرکت Modern Water در منطقه Gibraltar

شکل (۵ ۳) - تصویر واحد نمکزدایی در الخلوف عمان

شكل (۵ ۴) - نمای درونی واحد غشایی FO نصب شده در الخلوف عمان

شکل (۵ ۵) - نمودار تغییرات جریان آب تولیدی واحد FO نصب شده در الخلوف در شرایط عملیاتی طولانی مدت و مقایسه آن با عملکرد . RO

شکل (۵ ۶) - نتابج عملکردی سیستم FO نصب شده در الخلوف و مقایسه عملکرد آن با , RO

شکل (۵ ۷) - واحد FO به منظور نمک زدایی از آب دریا نصب شده در منطقه النجده عمان

شکل (۵ ۸) - تصویر شماتیکی واحد تصفیه شیرابه زباله که توسط شرکت HTI اجرا شده است

شکل (۵ ۹) - تصویر ماژول 20-PFO ساخته شده توسط شرکت Porifera

شکل (۵ ۱۰) - عملکرد ماژول 20-PFO با محلول کشنده ۵/۸٪ نمک . NaCl

شکل (۵ ۱۱) - تصویر ماژول 100-PFO ساخته شده توسط شرکت Porifera

شکل (۵ ۱۲) - تصویر ماژول . PFO- S9

شکل (۵ ۱۳) - تصویر سیستم پایلوت خودکار مبتنی بر فرایند FO ساخت شرکت , Porifera

شکل (۵ ۱۴) - یک نمونه ماژول ساخته شده شرکت Aquaporin

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

گروه پژوهشی محیط زیست