بررسی قدرت ریسک نزولی سهام و رابطه حسابداران و ارباب رجوع در شرکت های حضوریافته در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME06_059

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش در سه مدل ریسک سقوط سهام CRASH – چولگی منفی بازده سهام NSKEW – نوسان پایین به بالا DUVOL محاسبه شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته اند . برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های تلفیقی و ترکیبی استفاده شده است. سقوط سهام نتایج حاصل از فرضیه اول حاکی از آن است که در مدل CRASH در سطح اطمینان ۹۷ درصد روابط حسابرس- مشتری ارتباط معناداری با ریسک سقوط سهام آتی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. اما در سطح اطمینان ۹۲ درصد روابط حسابرس- مشتری ارتباط معناداری با ریسک سقوط سهام آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در مدل NSKEW در سطح اطمینان ۹۷ درصد و ۹۲ درصد روابط حسابرس- مشتری ارتباط معناداری با ریسک سقوط سهام آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. در مدل DUVOL در سطح اطمینان ۹۷ درصد و ۹۲ درصد روابط حسابرس- مشتری ارتباط معناداری با ریسک سقوط سهام آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. لذا در نهایت روابط حسابرس- مشتری با ریسک سقوط سهام آتی در مدل های مختلف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری دارد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که در مدل CRASH و NSKEW با افزایش روابط حسابرس- مشتری، ریسک سقوط سهام آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. اما در مدل DUVOL ، با افزایش روابط حسابرس- مشتری، ریسک سقوط سهام آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش نمی یابد. لذا در نهایت با افزایش روابط حسابرس- مشتری، ریسک سقوط سهام آتی در مدل های مختلف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش نمی یابد.

کلیدواژه ها:

روابط حسابرس با مشتری ، سقوط سهام آتی ، بازده سهام

نویسندگان

محمدرضا صفری چاکری

کارشناس ارشد حسابداری, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد تبریز واحد سراب, تیریز,ایران