جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی: مطالعه کردهای سنندج

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPI-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانیشدن بر هویت ملی و قومی کردهای شهر سنندج است. نظریهپردازی میگوید جهانیشدن و روند روبهرشد آن موجب شده است تا مجددا هویتهای قومی متاخر به ضرر هویتهای ملی در گستره کشورها تقویت شوند. سوال این است که آیا چنین نسبتی میان روند جهانیشدن با هویت ملی و هویت قومی در میان کردهای ایران وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه رولاند رابرتسون استفاده کردیم، البته از آرای چند نظریهپرداز دیگر در زمینه جهانیشدن نیز بهره جستهایم. فرضیههای استنتاجشده از چارچوب نظری عبارتاند از: ۱. میان مصرف رسانههای جمعی جهانیشده و نوع هویت رابطه وجود دارد، بهگونهای که مصرف این رسانهها به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر میشود، ۲. میان گرایش به عضویت در نهادهای غیردولتی و نوع هویت رابطه وجود دارد، بهگونهای که گرایش به عضویت در این نهادها به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر میشود، ۳. میان مسافرتها و نوع هویت رابطه وجود دارد، بهگونهای که انجام مسافرت به سایر استانها و خارج از کشور به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر میشود. روش تحقیق پیمایشی است و برای آزمون فرضیهها از تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که افزایش مصرف رسانههای جهانیشده به تضعیف هویت ملی و هویت دولتساز منجر شده است. ازسوی دیگر، این عامل هویت قومی را تقویت کرده است. در وضعیتی مانند فعالترشدن نهادهای غیردولتی و تحرک بیشتر صنعت گردشگری و رونق اقتصادی، میتوان انتظار داشت هویت قومی تقویت شود، اما درحالحاضر هنوز این مولفهها در جامعه هدف از موقعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. 

کلیدواژه ها:

جهانی شدن ، بعدفرهنگی واجتماعی جهانی شدن ، نهادهای مدنی ، هویت ملی ، هویت قومی

نویسندگان

محمدعلی خلیلی اردکانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه شناسی

سعید معیدفر

دانشیار دانشگاه تهران، گروه جامعه شناسی

علی ساعی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه شناسی