شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در شرکت های بیمه ای و رتبه بندی آنها از طریق تکنیک ویکور و تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت بیمه سرمد)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 818

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE02_493

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

امروزه مدیران به اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمانها واقف شده اند و بسیاری از آنان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان خود هستند. در عین حال آنان نگران این هستند که نتوانند سیستم مذکور را با موفقیت در سازمان خود پیاده کرده و در نهایت با شکست مواجه شوند. تحقیق حاضر بر پایه هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در شرکت بیمه سرمد و رتبهبندی آنها از طریق تکنیک ویکور و تاپسیس شکل گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد؛ همچنین بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری دلفی شامل دو گروه 7 نفره از مدیران و کارشناسان بیمه ای در شعب شرکت بیمه سرمد میباشد که مجموع آنها 14 نفر است. همچنین جامعه آماری تاپسیس شامل 114 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت بیمه سرمد شهر تهران میباشد. در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. در بخش میدانی نیز از روش پرسشنامه ای برای گردآوری داده ها استفاده شد. در این پژوهش عوامل شناسایی شده در مبانی نظری در اختیار خبرگان قرار گرفت و با استفاده از تکنیک دلفی رد یا تایید بودن عوامل شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریتدانش در شرکت بیمه سرمد با استفاده از تکنیک تاپسیس و ویکور به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر مولفه های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش از آزمونهای کروسکال والیس، ANOVA، U من ویتنی و مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شد. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهایی جهت موفقیت مدیریتدانش در شرکتهای بیمه ای، بخصوص شرکت بیمه سرمد ارائه شد.

کلیدواژه ها:

موفقیت مدیریت دانش- ایجاد انگیزه- منابع انسانی- استراتژی و اهداف- زیرساخت سیستمهای اطلاعات.

نویسندگان

بهگل فطان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران