پیش بینی غم غربت براساس سلامت معنوی و خود شفقت ورزی دانشجویان مقیم خوابگاه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA01_202

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی و پیش بینی غم غربت بر اساس سلامت معنوی و خود شفقت ورزی دانشجویان مقیمخوابگاه دانشگاه بیرجند انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویانمستقر در خوابگاه های دانشگاه بیرجند بودند که به صورت در دسترس به نمونه ای 50 نفره دست یافتیم. ابزارهای بهکارگرفته شده شامل پرسشنامه ی احساس غم غربت فارسی (HS_F)، پرسشنامه ی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون،پرسشنامه ی خودشفقت ورزی نف (2003) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین غم غربت و سلامت معنوی و خود شفقت ورزی رابطه معناداردارد (p<0/001). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین حدود 15 درصد واریانس غم غربت راپیش بینی می کند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت سلامت معنوی و خودشفقت ورزی از متغیرهای دخیل و مهم درغم غربت می باشند.

نویسندگان

سمانه خزاعی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

زهرا شبان

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه بیرجند