تأثیر تعدیلگر نقدینگی سهام در رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام با بازده سهام

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSEC04_008

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تعدیلگر نقدینگی سهام در رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام با بازده سهام می باشد. روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و از لحاظ روش شناخت از نوع توصیفی_همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی 1393 تا 1397 بود. نمونه آماری 138 شرکت تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده گردید و در این راستا به منظور محاسبات آماری از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نیز، نقدینگی سهام رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام با بازده سهام را به صورت مثبت و معنی داری تعدیل می کند. نتیجه گیری: این تحقیق شواهدی ارائه میدهد که نشان میدهند سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط نقش مهمی در قیمت سهام دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ایران فخری نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری، موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی، خوی، ایران