مطالعه عملکرد لرزه ای ستون های مستطیلی بتن مسلح تحت اثر بارگذاری ترکیبی شامل خمش و پیچش

رده بندی دیویی: 624/284
شابک: 978-600-113-277-3
رده بندی کنگره: TG320
شماره کتابشناسی ملی: 7338785
شناسه ملی سند علمی: R-1136762
تاریخ درج در سایت: 14 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 210
زبان: فارسی
مشاهده: 687

فایل این کتاب در 210 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

چکیده در این مطالعه رفتار لرزه ای پایه پل بتن مسلح با مقطع مستطیلی در مقیاس ۰٫۲۵ تحت اثر بارگذاری های خمشی و پیچشی ارزیابی شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تاثیر بارگذاری ترکیبی بر کاهش ظرفیت خمشی و ظرفیت شکل پذیری مقاطع بتن مسلح مستطیلی می باشد.

رفتار چرخهای ۴ ستون بتن مسلح با مشخصات کاملا مشابه تحت اثر خمش خالص، پیچش خالص و بارگذاری خمشی - پیچشی با نسبت دوران به جابه جایی نسبی ۲ و ۴ مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله حضور هم زمان خمش و پیچش اعمال دوران به همراه جابه جایی جانبی) می تواند در کاهش ظرفیت لنگر مقاوم خمشی و ظرفیت جابه جایی نسبی مقطع بتن مسلح مورد مطالعه بسیار موثر باشد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها، میزان افت ظرفیت جابه جایی نسبت به حالت خمش خالص، در حالت نسبت دوران به جابه جایی نسبی ۲=r بیش از ۴۵ درصد و در حالت نسبت دوران به جابه جایی نسبی ۴-F بیش از ۷۵ درصد می باشد.

میزان افت ظرفیت لنگر مقاوم خمشی نسبت به حالت خمش خالص، در حالت ۲ و ۴= به ترتیب در حدود ۲۵ و ۶۰ درصد می باشد و حداکثر لنگر مقاوم خمشی مقطع در جابه جایی نسبی به مراتب کوچک تری نسبت به حالت خمش خالص رخ می دهد.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده کاهش حداکثر لنگر پیچشی مقاوم نسبت به حالت پیچش خالص، در حالت نسبت دوران به جابه جایی نسبی ۴=P و ۲=r به ترتیب برابر با ۲۵ و ۶۰ درصد می باشد. به عبارت دیگر، حضور تقاضای پیچشی و دورانی در مقاطع بتن مسلح می تواند به شدت میزان ظرفیت شکل پذیری این مقاطع را کاهش قرار دهد.

در این مطالعه با استفاده از مدل های عددی ساخته شده در نرم افزار آباکوس و اپنسیس، رفتار لرزهای ستون بتن مسلح مورد مطالعه تحت اثر بارگذاری خمشی و پیچشی ارزیابی شده و با نتایج حاصل از مطالعه تجربی مقایسه شده است. از نتایج این مطالعه می توان در صحت سنجی روش های عددی در تعیین ظرفیت جابه جایی نسبی و شکل پذیری مقاطع بتن مسلح مستطیلی تحت بارگذاری مرکب خمشی - پیچشی استفاده نمود.

فهرست مطالب کتاب


فصل اول

١- کلیات

۱ - ۱ - مقدمه

۲ - ۱- معرفی موضوع 

۳ - ۱ - اهمیت موضوع

۱ - ۳ - ۱ - توسعه کاربرد پل های با پایه های تک

۲ - ۳ - ۱ - سطح خطر لرزه ای در ایران 

۳ - ۳ - ۱ - رفتار لرزه ای پایه پل های تک 

4 - 3 - 1 - بارگذاری مرکب در پایه های پل تک

1-  هدف از انجام مطالعات 

۵ - ۱ - روش تحقیق

6 - 1- مرور فصول گزارش حاضر

فصل دوم

۲- مرور تحقیقات گذشته

۱ - ۲ - مقدمه 

۲ - ۲- هسو و همکاران

۳ - ۲ - اتسوکا و همکاران

۲-2-کاواشیما و تراسیت

۵ - ۲ - بلاربی و پراکاش

۱ - ۵ - ۲ - مشخصات نمونه های مربع و مدور

۲ - ۵ - ۲ - مقایسه منحنی نیرو- تغيير مكان ما

۳ - ۵ - ۲ - مقایسه منحنی پیچش - دوران مقاطع مربع 

۵ - ۲ - 4 - اثر شكل مقطع بر منحنی های اندرکنش خمش - پیچش

۵ - ۵ - ۲ - مقایسه الگوی های آسیب و خرابی 

۹ - ۲- جمع بندی


فصل سوم

۳- مشخصات مطالعه تجربی

۱ - ۳- مقدمه

۲ - ۳- مشخصات نمونه ها .

۳ - ۳- ست آپ آزمایش ٣- - مشخصات ابزارگذاری نمونه ها

۵ - ۳- پروتکل های بارگذاری ..........

۵ - ۳ -۱- پروتكل بارگذاری خمش خالص

۲ - ۵ - ۳ - پروتکل بارگذاری پیچش خالص

۳ - ۵ - ۳ - پروتکل بارگذاری خمشی پیچشی

۱ - ۳ - ۵ - ۳ - پروتكل بارگذاری خمشی پیچشی

۲ - ۳ - ۵ - ۳ - پروتكل بارگذاری خمشی پیچشی

1 - 3- ساخت نمونه ها

1 - 1 - 3 - مشخصات بتن نمونه ها

۷ - ۳- نحوه اعمال نیروی محوری۔ فصل چهارم

- نتایج آزمون های تجربی

1 - 4- مقدمه

۲ - 4- آزمون خمش خالص

۱ - ۲ - 4 - ست آپ آزمون و نحوه اعمال بار

۲ - ۲ - 4 - برداشت های حین انجام آزمایش

۳ - ۲ - 4 - شرح توسعه آسیب و خرابی

--- منحنی نیرو تغییر مکان در آزمون خمش خالص

3 - 4- آزمون پیچش خالص

۱ - ۳ - 4 - ست آپ آزمون و نحوه اعمال بار

۲ - ۳ - 4 - برداشت های حین انجام آزمایش

۳ - ۳ - 4 - شرح توسعه آسیب و خرابی

2 - 3 - 4 - منحنی پیچش دوران در آزمون پیچش خالص

- - آزمون خمشی - پیچشی 2=R

1 - 4 - 4 - ست آپ آزمون و نحوه اعمال بار

۲ - 4 - 4 - برداشت های حین انجام آزمایش

3 - 4 - 4 - شرح توسعه آسیب و خراپی

منحنی پیچش دوران در آزمون خمشی - پیچشی 

منحنی نیرو تغییر مکان در آزمون خمشی پیچشی 

آزمون خمشی - پیچشی 4=R.

۱ - ۵ - 4 - ست آپ آزمون و نحوه اعمال بار

-۲ - ۵- برداشت های حین انجام آزمایش 

شرح توسعه آسیب و خرابی منحنی پیچش دوران در آزمون خمشی پیچشی F4

۵ - ۵ - 4 - منحنی نیرو تغییر مکان در آزمون خمشی پیچشی F4

6 - 4 - مقایسه منحنی های پیچش دوران و پوش منحنی ها

۷ - 4- مقایسه منحنی های نیرو- تغییر مکان و پوش منحنی ها

فصل پنجم 

مطالعات عددی 

۱ - ۵ - مقدمه 

۲ - ۵- مدلسازی اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس

۱ - ۲ - ۵ - مصالح بتنی در آباکوس

۱ - ۱ - ۲ - ۵ - مدل آسیب خمیری بتن

۲ - ۱ - ۲ - ۰ - مدول الاستیسیته 

۳ - ۱ - ۲ - ۰ - ضریب پواسون 

۲ - ۲ - ۵ - منحنی تنش- کرنش فشاری بتن 

۱ - ۲ - ۲ - ۰ - مدل تنش- کرنش دانیل کیوسن 

۲ - ۲ - ۲ - ۵ - شاخص محصور کنندگی مؤثر

۳ - ۲ - ۲ - ۵ - اثر مقاومت بر شکل پذیری 

4 - ۲ - ۲ - ۵ - تنش آرماتور عرضی در حد اکثر مقاومت بتن

۵ - ۲ - ۲ - ۵ منحنی تنش- کرنش

۳ - ۲ - ۵ - منحنی تنش- کرنش کششی بتن


۲ - ۵ -- استخراج منحنی رفتاری بتن برای نمونه شاهد پلاربی و همکاران

۵ - ۲ - ۵ - استخراج منحنی رفتاری بتن برای نمونه آزمایشگاهی

۹ - ۲ - ۵ - مشخصات مصالح فولادی

۷ - ۲ - ۵ - مدلسازی در نرم افزار

:- ۷ - ۲ - - تعريف اندرکنشها بین اعضای سازه ای 

۲ - ۷ - ۲ - ۵ - شرایط مرزی و بارگذاری ستون ها 

۳ - ۷ - ۲ - ۵ - مشیندی اعضای سازهای در نمونه های ستون ها 

۸ - ۲ - ۵ - صحت سنجی و نتایج ستون مدور بلاربی

۲ - ۵ سارا - نمونه در خمش خالص

۲ - ۸ - ۲ - ۵ - نمونه در پیچش خالص

۹ - ۲ - ۵ - مدلسازی و نتایج ستون مستطیلی

۱ - ۹ - ۲ - ۵ - نمونه تحت خمش خالص

۲ - ۹ - ۲ - ۵ - نمونه تحت پیچش خالص 

۳ - ۵ - مدلسازی در نرم افزار OPENSEES

۱ - ۳ - ۵ - مشخصات مصالح 

۲ - ۳ - ۵ - مشخصات المانها

۳ - ۳ - ۵ - مشخصات مقطع 

4 - 3 - 5 - الگوی بارگذاری و تحلیل چرخهای

۵ - ۳ - ۵ - نتایج منحتی نیرو جابه جایی

فصل ششم - جمع بندی و نتیجه گیری

1 - 6- جمع بندی 

۲ - 6- نتیجه گیری

مراجع -

نمایش کامل متن