بررسی تاثیر ارائه خدمات نوین بر رفتار مشتریان (مورد مطالعه: بیمه میهن استان مازندران)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 733

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET08_091

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1399

چکیده مقاله:

بخش خدمات به عنوان بخشی که بهره وری آن روز به روز در حال افزایش است و به طور روزافزونی بر گستره فعالیت آنافزوده می شود، به طور قابل ملاحظه ای می تواند از فرایندهای نوآوری متاثر شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارائهخدمات نوین بر رفتار مشتریان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مشتریان بیمه میهن استان مازندران به تعدادنامحدود هستند تعداد نمونه آماری با توجه به جمعیت جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد بر اساس اینفرمول، حجم نمونه آماری 384 نفر است. سوالات این پرسشنامه از پرسشنامه استاندارد سابرامانیا و همکاران (2018) استخراجشده است و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 0.729 می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیاتتحقیق از معادلات ساختاری و روش نرم افزار LISREL استفاده گردید. مطابق با نتایج تاثیر رضایت از خدمات فیزیکینوآورانه، رضایت از خدمات نوین کارکنان و رضایت از تنوع خدمات نوآورانه بر رفتار مشتری در بیمه میهن استان مازندرانتاثیر معناداری دارد. مشتریان تضمین کننده سود سازمان ها هستند. آنچه تأثیر همیشگی بر این فرآیند دارد، رضایت آنان استو این رضایت نیز در گروی کیفیت خدماتی است که دریافت می کنند. بدون شک تمامی سازمان ها به دنبال دستیابی به کیفیتمطلوب اند، اما این امر در سازمان های خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

ارائه خدمات نوین ، رفتار مشتریان ، بیمه میهن استان مازندران