مجموعه استانداردهای عایق های حرارتی

رده بندی دیویی: 693/832
شابک: 978-600-113-247-6
رده بندی کنگره: TH1715
شماره کتابشناسی ملی: 6082546
شناسه ملی سند علمی: R-1136270
تاریخ درج در سایت: 13 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 104
زبان: فارسی
مشاهده: 2,520

فایل این کتاب در 104 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

زض یا ٞای اذیط کایک واضی حطاضتی یاذت إ تٝ نٛضت یه ضطٚضت اختٙاب ا٘پصیط
زض آ سٜ ایت. زض ٞ یٕ حا لاظ ایت کایک ٞای ٛضز ایتفازٜ زض یاذت إ زاضای
ویفیت ایتا س٘اضز تاقٙس. ظیطا ویفیت کایک ٚ اظ خ ٕٝ ذٛال حطاضتی آ إٞ یت
ظیازی زض ضییس تٝ اٞساف کایک واضی حطاضتی یکٙی خ ٛ یطی اظ ا ت٘ما حطاضت،
ایداز آیایف حطاضتی ٚ نطفٝ خٛیی زض هطف یٛذت زاضز. اظ عطف زی ط کٛا ی
چٛ ماٚ ت ٚ زٚا ای فطاٚضزٜ ٞا ی٘ع تایس زاضای ویفیت ٙایه ٙغثک تا ی٘اظٞای
عطح تاقس. تطای تکیی کرهات ٚ ویفیت کایک ٞای حطاضتی تٝ ضٚ ٞای آظ ٛ ایتا س٘اضز ٚ ٞ چٕٙی تٝ ٚیک ی ٞای ایتا س٘اضز تطای ٞطیه اظ کایک ٞای حطاضتی ی٘اظ
ایت.

پیش گفتار کتاب

استفاده از عایق حرارتی در اجزای مختلف ساختمان (دیوارهای خارجی، بام و کف پایین ترین طبقه) به میزان چشمگیری مانع از اتلاف حرارت و در نتیجه موجب کاهش مصرف انرژی مورد نیاز وسایل گرم کننده و خنک کننده فضاهای داخلی ساختمان می شود.

این کاهش میزان مصرف سوخت ساختمان ها در بعد ملی، رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد.

با توجه به نیاز روزافزون به روش های صرفه جویی در مصرف انرژی، توجه ویژه ای به خواص فیزیکی - مکانیکی و عملکرد حرارتی عایق های حرارتی شده است. دانستن خواص عایق های حرارتی برای انتخاب عایق مناسب در مصارف خاص ضرورت دارد.

برای تعیین کیفیت هر یک از عایق های حرارتی لازم است آزمون های مختلف بر روی آنها انجام شده، پس از اندازه گیری خواص فیزیکی، تعیین مشخصات لازم و مقایسه با ویژگی های استاندارد نسبت به ارزیابی کیفیت اقدام شود.

برای تعیین مشخصات و کیفیت عایق های حرارتی مورد استفاده در ساختمان به روش های آزمون استاندارد و همچنین به ویژگی های استاندارد نیاز است. یکی از وظایف اصلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین استانداردها، و آیین نامه های فنی و اجرایی مربوط به راه و ساختمان با توجه به شرایط فنی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی با همکاری مراجع تصویب است. در پروژه هایی که قبلا در این مرکز انجام شد، حدود ۱۵۰ استاندارد عایق حرارتی به تصویب رسیده و شماره ملی استاندارد ایران برای آنها اخذ شده است.

برای تکمیل و تجدید نظر استانداردهای موجود لازم بود تعدادی استاندارد جدید تدوین و تعدادی از استانداردهای ملی بازنگری شوند. در این پروژه ۵ استاندارد جدید ویژگی تدوین و ۶۹ استاندارد ویژگی و روش آزمون تجدید نظر شد.

فهرست مطالب کتاب


فصل اول: استانداردهای ویژگی

۱ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۲۲۳۲۸: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های صلب فوم پلی یورتان و پلی ایزوسیانو رات پاششی درجا- قسمت 1: سامانه پاششی فوم صلب قبل از اجرا 

۲ - ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۲۲۳۲۸: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا- قسمت ۲: فراورده های عایق حرارتی اجرا شده

۳ - ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۲۲۳۲۹: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا- قسمت 1:سامانه تزریق شدنی فوم صلب قبل از اجرا

4 - 1- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۲۳۲۹: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا- قسمت ۲: فراورده های عایق حرارتی اجرا شده 

۱- ۵- استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۱۱۰۵۲: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های سبکدانه رس منبسط اجرا شده درجا - قسمت ۲: فراورده های اجرا شده 

6 - 1 - استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۹ سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - فراورده های کارخانه ای پشم معدنی - ویژگی ها

۷ - ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۱۹۲: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای پشم معدنی 

۸ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۸ سال ۱۳۹۶ فراورده های عایقکاری حرارتی برای ساختمان - فراورده های کارخانه ای فوم صلب پلی یورتان

4 - 1 - استاندارد ملی ایران شماره 14161: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای صلب فوم پلی یورتان و فوم پلی ایزوسیانورات 

۱۰ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۰: ۱۳۹۹ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان فراورده های کارخانه ای پلی استایرن منبسط 


۱۱ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۶۱: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی

برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای پلی استایرن منبسط - ویژگی ها...........................................................

۱۲ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۲: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های کارخانه ای فوم پلی استایرن اکسترود شده - ویژگی ها....................................

۱۳ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۸۰: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای

تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای فوم پلی استایرن اکسترود شده 

1- 14- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۸۳۷: سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای فوم الاستومری انعطاف پذیر 

۱۵ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۰ سال ۱۳۹۶ فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - فراورده های کارخانه ای تخته پرلیت منبسط. 

۱۱ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۳: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های کارخانه ای فوم قتلی

۱۷ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۱۹۸: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای فوم فنلی 

۱۸ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۰۱: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان، فراورده های کارخانه ای شیشه سلولی 

۱۹ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۸۳۸: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های کارخانه ای شیشه سلولی

۲۰ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۲۲: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای

۲۱ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره 4۹۸۵ سال ۱۳۹۶، سبکدانه ها برای بتن سازهای 

۲۲ - ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۵۷: سال ۱۳۹۶، سبکدانه ها برای بلوکهای بنایی بتنی

 فصل دوم: استانداردهای روش های آزمون

۱ - ۲ - تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۳: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین طول و عرض - روش آزمون


۲ - ۲- تجديد نظر استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین ضخامت - روش آزمون

۳ - ۲- تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین گونیا بودن - روش آزمون

2-4 استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایقکاری حرارتی برای ساختمان - تعیین تخت بودن - روش آزمون

۵ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین رفتار فشاری - روش آزمون

۱ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین چگالی ظاهری روش آزمون

۷ - ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح- روش آزمون

۸ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۲۰: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین جذب آب کوتاه مدت به وسیله غوطه ورسازی جزیی - روش آزمون

۹ - ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۳: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی ترمال ثابت (دمای C23° و رطوبت نسبی %۵۰) - روش آزمون

۱۰ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۶: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین - روش آزمون

۱۱ - ۲ -استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۰: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین تغییر شکل تحت شرایط مشخص بار فشاری و دما - روش آزمون

۱۲ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۹: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین خزش فشاری - روش آزمون

۱۳ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۷: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح - روش آزمون

۱ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۸: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین ابعاد خطی آزمونه ها - روش آزمون

۱۰ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۹: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای

ساختمان - تعیین خواص انتقال بخار آب - روش آزمون

۱۱ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۰۰: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین جذب آب درازمدت به وسیله غوطه ورسازی - روش آزمون

۱۷ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۱: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین جذب آب دراز مدت از طريق نفوذ روش آزمون

۱۸ - ۲ -استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۲: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین رفتار خمشی - روش آزمون

۱۹ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۳: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین رفتار برشی - روش آزمون

۲۰ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۶: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین پایداری در برابر یخ زدن و آب شدن - روش آزمون

۲۱ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۱ سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین مواد آلی - روش آزمون

۲۲ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۳ سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین ضخامت فراورده های عایق کاری کف شناور - روش آزمون

۲۳ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۹۱: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین خواص مکانیکی شبکه های الیاف شیشه - روش آزمون

۲۶ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۸۶: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - تعیین حداکثر دمای کاربرد روش آزمون

۲۵ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۸۵: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای

تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - تعیین خواص انتقال بخار آب عایق حرارتی پیش ساخته لوله - روش آزمون

۲۶ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۸۸: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای

تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - تعیین حداکثر دمای کاربرد برای عایق پیش ساخته لوله - روش آزمون

۲۷ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۸۹: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای

تأسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی - تعیین جذب آب کوتاه مدت با غوطه ورسازی جزیی عایق حرارتی پیش ساخته لوله - روش آزمون

۲۸ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۶۲: سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - تعیین مواد غير اليافی عایق های الیاف معدنی مصنوعی سنگ و سرباره - روش آزمون

۲۹ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۹ سال ۱۳۹۶، فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان تعیین رفتار تحت بار متمرکز - روش آزمون 

۳۰ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره 4۹۸۰: سال ۱۳۹۶، سنگدانه - تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز - روش آزمون

۳۱ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره 4۹۸۱: سال ۱۳۹۶، سنگدانه - تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی - روش آزمون

۳۲ - ۲ - استاندارد ملی ایران شماره 4۹۸۲: سال ۱۳۹۶، سنگدانه - تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن

مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت- روش آزمون

نمایش کامل متن