تعیین مشخصه های کیفی و نحوه ارزیابی رنگها و پوششهای اکریلیک پایه آب برای استفاده داخلی و خارجی ساختمان

رده بندی دیویی: 751/426
شابک: 978-600-113-214-8
رده بندی کنگره: ND1535
شماره کتابشناسی ملی: 5689655
شناسه ملی سند علمی: R-1136006
تاریخ درج در سایت: 12 دی 1399
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 112
زبان: فارسی
مشاهده: 1,473

فایل این کتاب در 112 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

این مجموعه با هدف آشنایی جامعه مهندسی عمران بارنگهای اکریلیک پایه آب مورد استفاده در صنعت ساختمان تالیف شده است. در این نوشتار انواع رنگها و اجزای تشکیل دهنده آنها و نقش هر کدام از اجزای تشکیل دهنده بر خصوصیات رنگ مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تقسیم بندی انواع رنگها بر اساس نوع کاربرد، شکل فیزیکی یا نوع حلال آن بیان شده است.

در ادامه مواردی که لازم است در هنگام اعمال رنگ روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان رعایت شود و ملاحظات مربوط به اعمال رنگ مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین مشخصه های کیفی که لازم است رنگ بر اساس نوع کاربرد در حالت مایع، تشکیل فیلم و نیز فیلم خشک شده، برخوردار باشد مورد بحث قرار گرفته و نحوه تعیین و اندازهگیری آنها بر اساس ضوابط بینالمللی ارائه شده است.
در خاتمه ملاحظات زیست محیطی که لازم است رنگهای اکریلیک پایه آب بر اساس تعهدات کشور به کنوانسیونهای بین المللی رعایت نمایند ارائه شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- كليات
-1-1 مقدمه
- 2-1 رنگها انتخاب
- 3-1 رنگ طبقهبنديهاي
- 1-3-1 پرايمرها
- 2-3-1 رنگ آسترهاي (بتونه ها)
- 3-3-1مسطح  كننده 
- 4-3-1 نهايي پوشش
1-4 -رنگهاي پايه آبي
1-5 -مراحل كاربرد رنگ
- 1-5-1 رنگ اعمال
1-5-2 -تشكيل فيلم و تثبيت 
- 3-5-1 عمل آوري
1-6 -ويژگيهاي فيلم خشك
- 1-6-1 درخشندگي
- 2-6-1 پوشانندگي قدرت
- 3-6-1  رنگ
1-6-4 -قدرت، سختي و شكنندگي
7-1 رنگ استهلاك 

فصل دوم- مشخصههاي موثر بر كيفيت رنگ اكريليك و انتخاب آزمايشات لازم...

- 1-2 مقدمه

2-2 -شرايط موثر بر رنگهاي اكريليك رقيق شونده با آب

2-2-1 -شرايط موثر بر رنگهاي داخلي و خارجي

2-2-2 -شرايط موثر بر رنگهاي خارجي

- 3-2 آزمايشات انتخاب

- 4-2 نمونه گيري

2-5 -ويژگيهاي رنگ در حالت مايع

1-5-2 قوطي شرايط- 

2-5-2 -ذرات درشت و مواد خارجي
2-5-3 -چگالي يا وزن واحد حجم
- 4-5-2 ذرات ريزي
- 5-5-2 بو
- 6-5-2 پذيري رنگ
-7-5-2 PH 
2-5-8 - پايداري انبارداري (پايداري در طول انبارداري)
2-6 -اعمال رنگ و تشكيل فيلم 
- 1-6-2رنگ اعمال ويژگيهاي
- 2-6-2 دست زير يكنواختي
2-6-3 -انسجام در دماي پايين
- 4-6-2 رئولوژيكي ويژگيهاي

- 5-6-2 شدن خشك ويژگيهاي

2-7 -ظاهر فيلم خشك........................................................................................................................34
-1-7-2 رنگ تفاوت
- 2-7-2 مستقيم انعكاس
- 3-7-2 براقيت
- 4-7-2 پوشانندگي قدرت
2-7-5 -مقاومت در برابر برق افتادگي يا صيقلي شدن 
2-8 -خواص فيلم خشك
2-8-1 -رنگهاي داخلي و خارجي 
- 2-8-2 داخلي رنگهاي
- 3-8-2خارجي رنگهاي
- 9-2رنگ آناليز
- 1-9-2 شيميايي آناليز
- 2-9-2 فرار مواد ميزان
2-9-3 -ميزان مواد فرار آلي
- 4-9-2 آب ميزان
- 5-9-2 پيگمنت ميزان
پيگمنت آناليز
2-9-7 -شناسايي محملهاي غير فرار
- 10-2 ميداني آزمونهاي
2-11 -ملاحظات زيست محيطي

2-11 -پيوست واژه نامه
2-11 -منابع و مراجع.

 

 

 

نمایش کامل متن

نویسندگان