ارزیابی نقش بازاریابی بین الملل بر میزان سودآوری شرکت ها

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

310

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_015

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

چکیده مقاله:

مدت هاست که شرکت های تجاری برای افزایش سوددهی خود، از روش های مختلف بازاریابی استفادهمی کنند. امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که روابط جوامع به حداکثر خود رسیده و در همین راستاشرکت ها می توانند به بازارهای کشورهای مختلف راه پیدا کنند که سهم قابل توجهی در افزایش میزانسود آنها دارد. بدین منظور ضروریست که شرکت ها، با سازوکار بازاریابی بین الملل برای رقابت در سطحجهانی و به طبع آن، افزایش سودآوری خود آشنا شوند. در این پژوهش، تأثیر بازاریابی بین الملل برمیزان سودآوری شرکت های تجاری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه این پژوهشتعداد 100 نفر از کارشناسان و متخصصان شرکت های تجاری استان مازندران می باشد. با استفاده ازنرم افزار SPSS و انجام آزمون پیرسون مشخص شد که بین بازاریابی بین الملل و میزان سودآوریشرکت ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عوامل فنی و علمی، عوامل حقوقی وسیاسی و همچنین عوامل اقتصادی بازاریابی بین الملل و میزان سودآوری شرکت ها، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما بین عوامل اجتماعی و فرهنگی بازاریابی بین الملل و میزان سودآوری شرکتها،رابطه ای وجود ندارد.

نویسندگان

ابوالقاسماثنی عشری امیری
ابوالقاسم اثنی عشری امیری

استادیار دانشگاه پیام نور واحد بابل

حسینعلیمهدی پور
حسینعلی مهدی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راه دانش بابل