بررسی دقت روش های ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های فولادی با سیستم مهاربندی همگرا (مطالعه ی موردی)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE07_084

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

چکیده مقاله:

جهت مقاوم سازي ساختمانهاي آسیب پذیر در برابر زلزله، در نخستین گام، ساختمانها به لحاظ عملکرد لرزه اي مورد ارزیـابی قـرار مـیـ گیرند. در این راستا ابتدا یک ارزیابی لرزه اي سریع بر روي ساختمانهاي موجود انجام میشود، سپس در صورت نیاز، ساختمان به صـورت تحلیلـی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به اینکه روشهاي ارزیابی سریع، روشهایی تقریبی هستند و ارزیابی ساختمان با روشهاي سریع با اطلاعات کم انجام میشود، بنابراین ممکن است نتایج حاصل از ارزیابی سریع با عملکرد لرزه اي واقعی ساختمان تفاوت قابل تـوجهی داشـته باشـد . ارزیـابی کمّی (تحلیلی) ساختمانها به دلیل اینکه با جزئیات و دقت بیشتري انجام میشود، نتایج حاصل از آن، از اطمینان قابل قبـولی برخـوردار اسـت. در این مقاله به ارزیابی لرزه اي دو نمونه ساختمان فولادي با کاربري مسکونی و واقع در شهر تبریز با دو روش سریع وکمّی پرداخته شده است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده و میزان دقت روش سریع با استفاده از روش کمّی سنجیده شده است. روش هاي مـورد اسـتفاده در ایـن مقاله براي ارزیابی سریع عبارت اند از: روشهاي ارائه شده در دستورالعمل هاي FEMA154 ، NRC، ارزیـابی لرزه اي سـریع سـاختمانهـاي موجـود نشریه 364 و همچنین روش آریاي تکمیل شده . ارزیابی کمّی نیز بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود نشریه 360 و بـا استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شده است. نتایج نشان میدهد که روش ارزیابی سریع مطـابق FEMA154 داراي دقـت بیشـتري براي ساختمانهاي فولادي با سیستم مهاربندي همگرا میباشد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی لرزه ای سریع ، روشهای ارزیابی سریع ، ارزیابی لرزه ای کمّی ، ساختمانهای فولادی

نویسندگان

سیدعلی موسوی خلخالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهدی پورشاء

استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

حسن افشین

دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

محمدرضا چناقلو

دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز