تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در ایجاد و توسعه مدیریت دانش

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT01_060

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1399

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرآیندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. تنها از این طریق است که می توانند به الزامات محیط رقابتی و نیاز های به شدت متغیر مشتریان پاسخ گویند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه در به کارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره)، دانش در واقع منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد، به علاوه یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند، سرمایه اجتماعی است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در ایجاد و توسعه مدیریت دانش است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان فرمانداری استان گیلان (شهرستان لنگرود) می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری آنها افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان مطالعه شده توانسته است در ایجاد و توسعه مدیریت دانش آنها تأثیر بگذارد. فرضیه های اصلی پژوهش اینگونه بیان شد: بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارند. جامعه در نظر گرفته شده مشتمل بر ۲۰۰ نفر می باشد که ۳۴ نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که هر کدام حاوی حاوی ۱۵ سؤال در هر سه زمینه پژوهش (سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش) به صورت طیف لیکرت از ۱ تا ۵ می باشند؛ جمع آوری گردید. اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ به ترتیب، ۹۲، ۹۱٪ و ۸۹٪ می باشد. پس از توز يع و جمع آوری پرسشنامه های داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل آماری شدند. به منظور بررسی رابطه بین متغیر های مدل تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و به منظور تعیین و تحلیل تأثیر خطی عنا صر مدل بر یکدیگر از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق مبنی بر تأیید فرضیه های اصلی است

نویسندگان

نگین لایقی

دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور تالش

سیدحامد هاشمی

مربی. گروه مدیریت پیام نور استان گیلان

سعید مجردی انیلو

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری تمدن شهر کادوس