بررسی تأثیر شناسایی برند و پاداش بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت مصرف کننده برند(مطالعه موردی: مشتریان اسنپ ساری)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 812

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF02_177

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

در بازار رقابتی، برندها میتوانند توسط شرکتها برای اطلاع رسانی )آگاهی( مصرف کنندگان در مورد جایگاه محصول در بازار مورداستفاده قرار گیرند. محققان جامعه برندی معتقدند که وفادار ساختن مشتریان به برند اگر کارکرد اصلی یک جامعه برندی نباشد یکی از کارکردهای اصلی آن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر بررسی تاثیر شناسایی برندو پاداش بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت مصرف کننده برند میباشد . این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهشهای توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت اسنپ در سطح شهر ساری میباشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 به دست آمده است و پرسشنامه ها به صورت غیراحتمالی در دسترس در اختیار مشتریان قرارگرفته است. اطلاعات تحقیق به کمک نرمافزار SMART PLS-SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای اندازه گیری نگرش پاسخ دهندگان، جوابها در طول یک طیف 5 امتیازی رتبه ای لیکرت سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیی د قرارگرفته اند و مشارکت مصرف کننده برند میان شناسایی برند، پاداش و وفاداری برند نقش میانجی گری ایفا می کند .

کلیدواژه ها:

وفاداری به برند ، شناسایی برند ، پاداش ، مشارکت مصرف کننده برند

نویسندگان

زین العابدین رحمانی

مدرس گروه مدیریت موسسه آموزش عالی پارسابابلسر

محمدرضا ده بوید

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی پارسا