بررسی تاثیر ارزش درک شده از برنامه وفاداری بر ایجاد وفاداری مشتری نسبت به برند با میانجی گری تعهد عاطفی، موانع تغییر و قصد وفاداری (مطالعه موردی: شرکت بیمه)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF02_174

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ارزش درک شده از برنامه وفاداری بر ایجاد وفاداری مشتری نسبت به برند با میانجیگری تعهد عاطفی، موانع تغییر و قصد وفاداری میباشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهشهای توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان نمایندگی های بیمه ایران در سطح استان مازندران میباشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 به دست آمده است و پرسشنامه ها به صورت خوشهای غیر هدفمند و غیر احتمالی در دسترس در اختیار مشتریان قرارگرفته است. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SMART PLS-SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای اندازه گیری نگرش پاسخ دهندگان، جوابها در طول یک طیف 5 امتیازی رتبه ای لیکرت سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیید قرارگرفته اند.

کلیدواژه ها:

رضایت از برنامه وفاداری ، ارزش ادراک شده از برنامه وفاداری ، وفاداری مشتری به برند ، تعهد عاطفی ، قصد وفاداری ، موانع تغییر

نویسندگان

پروانه زراعتی فوکلائی

استادیاردانشگاه آزادواحدجویبار جویبار

هانیه طاهریان

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی پارسا