رابطه تاکتیک های حل تعارض با والدین و کارکرد روانشناختی خانواده اصلی با کیفیت زندگی دانشجویان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 254

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP06_141

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض با والدین و کارکرد روانشناختی خانواده پدری با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد تهران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران از بین تعداد 3500 نفر جامعه، 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی السون (1997)، کارکرد های روانشناختی خانواده پدری آلن جی (1985) و پتاکتیک های حل تعارض اشتراس(1990) 2 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بین تاکتیک های حل تعارض با والدین و کارکرد روانشناختی خانواده پدری با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین نتایج دیگر نشان داد، بین شیوه حل تعارض در زمینه استدلال با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل رابطه وجود دارد و بین شیوه حل تعارض در زمینه خشونت کلامی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل رابطه وجود دارد. نیز بین شیوه حل تعارض در زمینه خشونت فیزیکی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل رابطه وجود دارد. همینطور نتایج نشان داد، بین کارکرد روانشناختی خانواده پدری با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تاکتیک های حل تعارض با والدین ، کارکرد روانشناختی خانواده پدری ، کیفیت زندگی ، استدلال ، خشونت کلامی ، خشونت فیزکی ، دانشجویان.

نویسندگان

هدی نبی زاده

کارشناس ارشد روانسنجی- دانشگاه آزاد تهران مرکز