بررسی علل افزایش هزینه پروژه های عمرانی شهر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 717

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN06_013

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

چکیده مقاله:

پروژه های عمرانی که جزو پروژه های زیربنایی کشـور می باشـند، معمولا نیاز به بودجه های سـنگین و مدت زمان طولانی اجرادارند. لذا افزایش هزینه در اینگونه پروژه ها باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می شود. از سویی امروزه اکثر کشورهای پی شرفته و در حال تو سعه با علم به محدود بودن منابع و بازار رقابتی شدید، بدنبال ریشه یابی علل هزینه ها در پروژه ها بوده تا با ارائه راهکارهایی از میزان تاخیر در پروژه های آتی بکاهند. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت زمان و هزینه در پروژه های عمرانی بسیار ضروری است. مطالعه ای که در این تحقیق ارائه گردیده به بررسی و شناسایی علل افزایش هزینه ها در پروژه های ساختمانی شهر تبریز پرداخته است. به طور کلی تأخیر هرگونه عدول از توافقات زمانبندی شده متأثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم میباشد که باعث ایجاد مشــکلاتی برای کارفرما و پیمانکار میگردد. در این پژوهش، تحقیقات صــورت گرفته توســط محققین داخلی و خارجی با توجه به اصل اجتناب ناپذیر تاخیرات و تأثیرات آن بر پروژه، با تمرکز بر تأخیرات رخ داده در پروژه های انجام شده، موردبرر سی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا ست. این موارد شامل عواملی چون ضعف در مطالعات اولیه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بیتجربگی مجریان پروژه ها، نبود امکانات لازم و کافی و ... بوده اســت. پس از گردآوری داده ها بر اســاس مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع و ماخذ معتبر، تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های ارسال شده به تعداد 200 کارشناس و پیمانکار مرتبط با پروژه های عمرانی شهر تبریز در سال 1398، به دو روش توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. در نهایت پس از پاپایی داده ها و آنالیز واریانس با ا ستفاده از نرم افزار آماری SPSS و بر ا ساس نتایج حا صله، عوامل مرتبط با کارفرما، با میزان تاثیرگذاری 36 صدم دارای بی شترین تاثیر و عوامل محیطی با میزان تاثیرگذاری15صـــدم، کمترین تاثیرگذاری را در تاخیر پروژه داشـــتند. عدم پرداخت بموقع صـــورت وضعیتهای انجام شده توسط پیمانکار با میزان تاثیر گذاری 27 صدم و عامل نیروی انسانی با میزان تاثیرگذاری 17 صدم در رتبه های بعدی تاثیرگذاری در تاخیر پروژه ها، گزارش شده اند.

نویسندگان

علی صادق

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، موسسه آموزش آزاد عالی اسوه

سیامک بضاعتی

استادیار گروه عمران موسسه آموزش آزاد اسوه،