بررسی رابطه ی سواد رایانه ای کارکنان و مشارکت در ساماندهی اسناد و مدارک دفاع مقدس در قالب نسخه های دیجیتال

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VUEM01_024

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سواد رایانه ای کارکنان و مشارکت در ساماندهی اسناد و مدارک دفاع مقدس درقالب نسخه های دیجیتال می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نیروهای مرتبط با حفظ آثار و ارزش هایدفاع مقدس استان کرمانشاه است که تعداد آنها 231 نفر می باشد. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری از روشنمونه گیری سرشماری استفاده شد و حجم نمونه آماری 231 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 6 تن از متخصصین حوزه علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات وکتابداری مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که پایایی آنها بهترتیب 86 ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله ضریبهمبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد کهبین میزان سواد رایانه ای کارکنان به مشارکت در ساماندهی اسناد و مدارک دفاع مقدس در قالب نسخه های دیجیتال(ایجاد نسخه پشتیبان الکترونیک از آثار، آماده سازی نسخه های تحت شبکه (computer lab)، آماده سازی کتابخانههای دیجیتال، قابلیت کلاسترینگ و توزیع خودکار) رابطه ی معنی دار وجود دارد.

نویسندگان

سروش اوخ

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع ومکانیک،دانشکده مهندسی صنایع ومکانیک، واحد قزوین،دانشگاه ازاد اسلامی-قزوین- ایران

سالار محمدی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع ومکانیک،واحد قزوین،دانشگاه ازاد اسلامی -قزوین-ایران