کتاب «قانون حمایت خانواده و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به انضمام مبانی نظرات شورای نگهبان پیرامون این دو قانون»

شناسه ملی سند علمی: R-1103763
تاریخ درج در سایت: 7 خرداد 1399
سال انتشار: 1393
تعداد صفحه: 8
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: حقوق
مشاهده: 1,375

نسخه کامل کتاب منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

کتاب « قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان به انضمام مبانی نظرات شورای نگهبان پیرامون این دو قانون» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسید. بخش اول این کتاب مربوط به قانون حمایت خانواده است. در ابتدای این بخش متن کامل «قانون حمایت خانواده» آمده و در پاورقی آن، متن مصوبه اولیه مجلس و اصلاحات بعدی آن به همراه ایرادات شورای نگهبان ذکر شده است. در نتیجه، سیر تصویب این قانون باتوجه به نظرات شورای نگهبان در این قسمت قابل مشاهده است. قسمت دوم این بخش نیز به مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مذکور اختصاص یافته است. در این قسمت بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان، ذیل هر ماده ی مصوب مجلس، استدلال اعضای شورای نگهبان و دلیل و مستند مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی و شرع بیان شده است. بخش دوم این کتاب نیز که به « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» مربوط می باشد، با همان شیوه ی بخش نخست تدوین شده است و علاوه بر متن قانون و نظرات شورای نگهبان در پاورقی هر ماده، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص این قانون را دربردارد. این کتاب در 199 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان انتشار یافته است