دسته بندی تطبیقی روشهای دادهکاوی و نیازهای حوزهی کاوش جریان داده

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,327

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDMC03_028

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1389

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، مدیریت و پردازش جریانهای دادهای به عنوان زمینهی مهم پژوهشی در حوزههای علوم کامپیوتر از جمله سیستمهای توزیع شده، سیستمهای بانکاطلاعاتی و دادهکاوی مطرح شده است. در کاربردهای جریان های دادهای از جمله ارزیابیهای شبکه ای، سیستمهای ارتباطات دوربرد و شبکههای حسگر، به دلیل نظارت برخط، پاسخ به پرسوجوهای کاربر باید از نظر زمان و فضا کارا باشد. با توجه به طیف وسیع کاربردهای کاوش جریان داده و چالشهای موجود در این زمینه، نیاز روزافزون به پژوهشدر این حوزه احساسمیشود. یکی از چالشهای اصلی در این حیطه، کاوش پِیوستهی حجم عظی می از جریان داده به منظور استخراج الگوهای جدید و بهنگام میباشد که این الگوها برای اخذ تصمیمات راهبردی مناسب، بسیار ارزشمند میباشند. به طور کلی، دو چالشعمده فرا روی کاوش جریانهای دادهای قرار دارد: اول طراحی روشهای کاوشسریع و دوم نیاز به تشخیص سریع تغییرات و توزیع داده به دلیل ماهیت تغییرپذیر جریانهای دادهای. اخیرًا تحقیقات بسیاری مبتنی بر روشهای دادهکاوی به منظور ارائهی الگوریتمهای کاراتر از بعد فضا و زمان در کاوشجریان- های دادهای انجام شده است. براین اساسهدف این مقاله ارائهی یکچارچوب برای تحلیل و بررسی کاربردهای مختلف روشهای دادهکاوی در رفع چالشهای فراروی کاوشجریانهای دادهای است. برای این منظور پژوهشهای انجام شده در این حیطه مورد بررسی قرار میگیرند و یکدستهبندی برای روشهای جدید ارائه میشود. در این راستا به ارزیابی روشهای جدید ارائه شده و مقایسهی عملکرد آنها نسبت به روشهای سنتی با توجه به چارچوب پیشنهادی نیز پرداخته میشود. به این ترتیب زمینهی ایجادیکتط بیق میان روشهای دادهکاوی و نیازهای حوزه کاوش جریانهای دادهای فراهم میشود. همچنین چارچوب پیشنهادی می- تواند بستر مناسبی برای شناسایی روشهای نوین دادهکاوی به منظور رفع چالشهای فراروی کاوش جریانهای دادهای باشد و تحقیقات آتی را جهتدهی نماید.

نویسندگان

مهنوش خلقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

محمدرضا کیوان پور

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

حامد حسن زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده برق، ر