بررسی پایداری شبک ههای ژئودینامیکی با استفاده از تنسور دورانی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,335

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_341_5955190415

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

ژئودزی مدرن علاو هبر تعیین شکل و میدان ثقل زمین، تغییرات زمانی آن ها را نیز مدنظر قرار می دهد، چراکه در اغلب موارد بررسی این تغییرات و پیش بینی روند آ نها می تواند در طراح یها و برنام هریز یهای مختلف عمرانی وصنعتی و زیست محیطی امری حیاتی باشد و چه بسا عدم اطلاع از این تغییرات هزین ههای گزافی بر جامعه تحمیل کند. ازآ نجاکه ژئودزین ها اغلب با مشاهده کمیت های هندسی در فضای سه بعدی کار می کنند، آنالیز شبک ههای ژئودزی یکی از زمین ههای کاری آ نهاست.از آن جهت که آنالیز تغییرشکل روی سطح به واقعیت نزدیک تر بوده و دارای نتایج بهتر نسبت به حالتی که آنالیزپوسته روی صفحه است، م یباشد بنابراین درای نجا آنالیز تغییرشکل پوسته با استفاده از روابط موجود بر روی سطح، موردبررسی قرارگرفته است. همچنین ایدة استفاده از کمیت ناوردای دورانی به عنوان یکی از پارامترهای تغییرشکل نیز مورد بررسی قرارگرفته تا با استفاده ازآن تحلیل جابجایی به صورت دقیق ترانجام گیرد. نتایج نیز نشان می دهد که پارامتر دورانی در تغییرات شدید و دوران پوسته ها دارای نتایج بهتری می باشد

نویسندگان

ابوالفضل شهامت

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

بهزاد وثوقی

تادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی