توسعه درونی شهری

شابک: 9786001130540
شناسه ملی سند علمی: R-1048732
تاریخ درج در سایت: 10 بهمن 1397
سال انتشار: 1389
تعداد صفحه: 330
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
مشاهده: 865

نسخه کامل کتاب منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

مقوله ی مدیریت زمین در حال حاضر به یکی از مهم ترین بحث ها و دغدغه های دولت ها تبدیل شده است. بسیاری از نواحی محلی و واحدهای همسایگی در کشورهای مختلف از نظر اقتصادی یا کالبدی فرسوده محسوب می شوند .این شرایط کیفیت زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار می دهد و این محیط ها را کمتر جذاب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و باززنده سازی بخش خصوصی می کند.عرصه های ناکارآمد شهری زمین هایی دارای پتانسیل بالقوه برای توسعه مجدد می باشد. بازیابی و توسعه مجدد این اراضی می تواند طیفی از مزایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند عرصه های ناکارآمد شهری در هر کشور بنا بر پیشینه شهرنشینی و توسعه اقتصادی با مقولات گوناگونی پیوسته می باشد. در کشور ما بافت های فرسوده شهری، اولین پتانسیل توسعه درونی می باشد. پتانسیل های بافت های فرسوده در ایران در قالب ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، کالبدی، تاریخی و جمعیت پذیری و اسکان مورد توجه قرار می گیرند.در این پروژه برای تسهیل فرآیند تصمیم گیری برای استفاده از سطوح شاخص های پایداری، تقسیم بندی بر اساس امکان توسعه در نواحی فرسوده ارائه شد. با این فرض گروهی از بافت های فرسوده برای توسعه نیازمند مداخله بیشتر دولت و مدیریت شهری می باشند، تعیین منابع مالی مورد نیاز در هر مورد نقش اساسی را ایفا خواهد کرد.ابزارهایی برای ارزیابی میزان دست یابی به شاخص های پایداری در توسعه درونی مورد نیاز می باشد. با استناد بر منابع معتبر، در این پژوهش، این ابزارها در دو گروه نیازمندی های آینده و میزان تاثیرگذاری طرح ها مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت راهبردهای توسعه در دو گروه طبقه بندی شده از بافت های فرسوده ارائه می شود.

کلیدواژه ها: