تأثیر دمای روغن سختکاری بر ...

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,085

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_368

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

انتقال حرار ت در فصل مشتر ک قطع ه فولاد ی با محیط سردکننده آ ن مسئل ه نسبتًا پیچید های است . این پدیده بستگی ب ه شد ت تشعش ع حرار ت از سط ح فولاد و جریانهای جابجای ی در داخ ل محیط سردکننده دارد که سببدورشدن حرارت از فص ل مشتر کفلز و محیط میگردد. بهترین را ه برا ی بررس ی ای ن مسئل ه مطالع ه نمودار سرد شدن یک نمونه فلز ی در محیط مورد نظر است. برای رسم ای ن نمودار، ترموکوپلی درو ن یک قطعه آزمایشگاهی (پروب ) نص ب شد ه و با استفاد ه از یک ثب ت کنند ه با حساسیت بالا اف ت دما برحس ب زمان را ثب ت می کنند. با بررسی منحن ی ب ه دس ت آمد ه از آنالیز حرارت ی ی ک نمون ه استوان های مثلا از جن س نقر ه مراح ل زیر مشاهده :( می شود (شکل ۱الف) مرحله او ل - لایه بخار Vapor Blanketمرحله دو م - جوششBoiling)مرحله سو م - انتقا ل حرار ت جابجایی(Convection)