اثر سرعتپرسکاری روی نیروی پرس

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,101

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_291

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

در این مقاله روش تحلیل عددی موسوم به روش حجم کنترلیFVM)توسط یکنرم افزار کاربردی تحت عنوان سوپرفرجSuper Forgeبرای شبیه سازی فرآیند پرسکاری یکاستوانه مدور و کوتاه بکار گرفته شده است. در هنگام استخراج و ارائه نتایج تاثیر سرعت پرسکاری روی فرآیندهای آهنگری سرد و گرم درکانون توجه بوده است. بدین منظور نمودارهای توزیع دما, تنش و جریان ماده در سرعتهای مختلف پرسکاری استخراج, ارائه و تشریح گردیدهاند. نتایج تحلیل در بسیاری از موارد با نتایج روش عناصر متناهیFEM)و در برخی موارد نیز با دیگر تحلیلهای نظری موجود مقایسه شدهاند. مقایسههای انجام شده مؤید صحت و دقت روش میباشد. نتایج این تحقیق همچنانکه انتظار میرود حاکی از اثر قابل ملاحظه سرعت پرسکاری روی نیروی پرسکاری و شکل نهائی محصول میباشد.

نویسندگان

حمید اختراعی طوسی

استادیار گروه مهندسی مکانیک, دانشکده مهندسی, دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا ارسنجانی

کارشناسارشد مهندسی مکانیک