بررسی تأثیر درصد سیلیسیم بر ریزساختار آلیاژ آلومینیم سیلیسیم تولیدی به روشمخلوط سازی آلیاژها در حالتنیمه جامد نیمه مایع

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,331

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_289

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

آلیاژهایAl-Siکه در زمره آلیاژهای ریخته گری قرار دارند، به دلیل خواصمطلوب مکانیکی و تریبولوژیکی کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارند. ریزساختار آلیاژهای هیپویوتکتیکشامل دندریتهای آلومینیمαتوزیع شده در زمینه یوتکتیکی میباشد که خواصمکانیکی مطلوبی را در این آلیاژها ایجاد مینماید. علیهذا خواصسایشی آلیاژهای هیپویوتکتیکچندان مطلوب نیست. در آلیاژهای هایپریوتکتیکAl-Siبه دلیل وجود فاز سیلیسیم اولیه، خواصسایشی مناسبی حاصل میشود که توأم با خواصمکانیکی ضعیفدر این آلیاژها میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر همزدن آلیاژ هیپویوتکتیکدر حالتنیمه جامد نیمه مایع ساختار گلبولی حاصل میشود که در اثر مخلوط سازی آن با آلیاژ هایپریوتکتیکساختاری متشکل از گلبولهای آلومینیمαبهمراه سیلیسیم اولیه که در زمینه یوتکتیکتوزیع یافته اند تشکیل می شو د. در تحقیق حاضر نمونه هایی از آلیاژهای هیپویوتکتیک، یوتکتیکو هایپریوتکتیکاز روشمخلوط سازی آلیاژها در حالتنیمه جامد‐نیمه مایع تهیه شده که در تمامی آنها آلومینیم به صورت گلبولی بهمراه سیلیسیم اولیه وجود دارد. در این ساختار غیر تعادلی که بدون توجه به ترکیبنهایی آلیاژ (هیپویوتکتیک، یوتکتیکو هایپریوتکتیک) قابل حصول استو میزان کسر حجمی فازهای مذکور متأثر از درصد سیلیسیم در ترکیبنهایی میباشد.

کلیدواژه ها:

آلیاژهای هایپریوتکتیکAl-Siآلیاژهای هیپویوتکتیکAl-Siبا ساختار گلبولی ، ساختار غیر تعادلی

نویسندگان

جواد نعمت اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکده

فرشاد اخلاقی

دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکده های فنی، دانشگ