بررسی خواصفیزیکی و مکانیکی سیم های ارتودنسی نایتینول

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,067

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_286

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

آلیاژهای حافظه دارNiTiامروزه کاربرد گسترده ای در تجهیزات پزشکی پیدا کرده اند . یکی از مواردکاربرد ، استفاده از خاصیت حافظه داری و سوپرالاستیسیته این آلیاژها در سیم های ارتودنسی می باشد . در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی چند نوع سیم ارتودنسی مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند. بدین منظور با استفاده از میکروسکوپ نوری ، ریزساختار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . آنالیزشیمیایی با استفاده از روشEDSانجام شد . از آزمایش میکروسختی برای مقایسه سختی سیم های مختلف استفاده گردید . با کمکنتایج حاصل از آزمایشDSCدماهای دگرگونی فازی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایتخواصآلیاژهای موجود بررسی و تحلیل گردید.

نویسندگان

شهاب رنجبربهادری

دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران

محمد گل محمد

دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران

شهرام رایگان

استادیار دانشگاه تهران

طاهره شاه حسینی

کارشناسمتالورژی – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران