پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

307

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEP-15-51_011

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای درگیری تحصیلی بر اساس نظریه انتظار- ارزش ویگفیلد-اکلز بود. بر این اساس مدلی طراحی شد که فرهنگ اجتماعی به عنوان متغیر برون زاد؛ ادراک دانش آموز از محیط یادگیری، سبک اسناد، حافظه هیجانی، خودپنداره تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تکلیف به عنوان متغیرهای میانجی؛ و درگیری تحصیلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شد. به منظور آزمون مدل 710 نفر از دانش آموزان پایه های دوم و سوم متوسطه دوم رشته تجربی و ریاضی شهر قم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های تعامل با معلم، همسالان، والدین، ادراک دانش آموز از محیط یادگیری، سبک های اسناد، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، انتظار-ارزش و درگیری تحصیلی را تکمیل نمودند. روابط درونی متغیرها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار6.1 EQS آزمون شد. یافته ها نشان داد فرهنگ اجتماعی بر ادراک دانش آموز از محیط یادگیری و سبک اسناد اثر ساختاری مستقیم داشت و به واسطه خودپنداره و حافظه هیجانی بر انتظار موفقیت و ارزش تکلیف اثر ساختاری مثبت داشت. خودپنداره و حافظه هیجانی نیز به واسطه ارزش تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مثبت داشتند. تنها اثر ساختاری خودپنداره بر درگیری تحصیلی به واسطه انتظار موفقیت معنادار نبود. نظریه انتظار- ارزش مدل مناسبی برای درگیری تحصیلی دانش آموزان است. نقش و سهم باورهای انگیزشی و شناختی در تبیین درگیری تحصیلی و ساخت روابط درونی آن ها حائز اهمیت است.

نویسندگان

احمدقدسی
احمد قدسی

دکترای روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سیاوشطالع پسند
سیاوش طالع پسند

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

علی محمدرضایی
علی محمد رضایی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمدعلیمحمدی فر
محمدعلی محمدی فر

ستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اکبری بلوطبنگان، افضل و طالع­پسند، سیاوش. (1395).ساختار عاملی نسخه فارسی ...
 • بردبار، مریم و یوسفی، فریده. (1395). نقش واسطه ای فرایندهای ...
 • پرهیزکار، آذردخت؛ محمودنیا، علیرضا و محمدی، شهناز. (1388). مقایسه کیفیت ... [مقاله ژورنالی]
 • پنتریچ، پل و شانک، دیل. (2002).انگیزش در تعلیم و تربیت ...
 • حسینی، فخری السادات؛ سیاوش، طالع پسند و بیگدلی، ایمان الله ...
 • خوشبخت، فریبا. (1387). بررسی اثرات مدرسه، کلاس و ویژگی های ...
 • ربانی، زینب؛ طالع پسند، سیاوش؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و محمدی ...
 • سابوته، الهه. (1389). رابطه خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت با ...
 • صفایی، مریم؛ رضایی، علی محمد؛ خسروی، مریم؛ مهدوی غروی، مریم ... [مقاله ژورنالی]
 • قدسی، احمد؛ طالع­پسند، سیاوش؛ رضایی، علی محمد و محمدی فر، ...
 • قدسی، احمد؛ طالع­پسند، سیاوش؛ رضایی، علی محمد و محمدی فر، ...
 • مهنا، سعید و طالع پسند، سیاوش. (1395). رابطه بین حمایت ...
 • مهنا، سعید و طالع­پسند، سیاوش. (زیر چاپ). رواسازی پرسش نامه ...
 • میولر، رالف. (1996). پایه های اساسی مدل یابی معادلات ساختاری ...
 • هاشمی چلیپه، هاشمی، زهرا و نقش، زهرا. (1397). نقش واسطه ...
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of ...
 • Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, ...
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Macmillan. ...
 • Blumenfeld, P. C. (1992). Classroom learning and motivation: Clarifying and ...
 • Bong, M. (2001). Between-and within-domain relations of academic motivation among ...
 • Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, ...
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The what ...
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2010). Intrinsic motivation. The ...
 • Eccles, J. S. (2007). Families, Schools, and Developing Achievement-Related Motivations ...
 • Eccles, J. S., & Midgley, C. (1989). Stage-environment fit: Developmentally ...
 • Eccles, J. S., Arberton, A., Buchanan, C. M., Janis, J., ...
 • Fan, W. (2011). Social influences, school motivation and gender differences: ...
 • Flake, J. K., Barron, K. E., Hulleman, C., McCoach, B. ...
 • Flake, J. K., Barron, K. E., Hulleman, C., McCoach, B. ...
 • Gao, Z. (2007). Understanding students motivation in physical education: integration ...
 • Huang, C. (2011). Achievement goals and achievement emotions: A meta-analysis. Educational ...
 • Hudson, W. (1990). A short-form scale to measure peer relations ...
 • Lin,C.C. (2007).The Verification of A Structural Equation model on Expectancy ...
 • Matusovich, H., Streveler, R., Loshbaugh, H., Miller, R., & Olds, ...
 • Parsons, J. E., Adler, T., & Meece, J. L. (1984). ...
 • Pekrun, R., Barrera, A., Götz, T., Maier, M., & Perry, ...
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting ...
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational ...
 • Pintrich, P. R., & Garcia, T. (1991). Student goal orientation ...
 • Pintrich, P. R., & Schrauben, B. (1992). Students’ motivational beliefs ...
 • Schunk, D. H. Pintrich., P. R. & Meece, J. L. ...
 • Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, ...
 • Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & Furrer, C. J. ...
 • Sweeney, J., Sorensen, C., & Kemis, M. (1994). Partnersin education ...
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. ...
 • Titsworth, S., Quinlan, M. M., & Mazer, J. P. (2010). ...
 • Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2013). School context, ...
 • Weiner, B. (Ed.). (1974). Achievement motivation and attribution theory. General Learning ...
 • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1992). The development of ...
 • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). The development of ...
 • Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. ...
 • Wolters, C. A., Shirley, L. Y., & Pintrich, P. R. ...
 • Wong, P. (2008). Transactions, transformation, and transcendence: Multicultural service-learning experience ...
 • Wubbels, T., Créton, H., Levy, J., & Hooymayers, H. (1993). ...