مدل سازی و محاسبه تنشبرگشتی ناشی از تجمع نابجایی ها درپشتیکمانع صلب همدوسبا استفاده ازتئوری الاستیک

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,796

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_142

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل در بحثکارسختی نمون ههای کارشده عدم توانایی حرکتی نابجاییها میباشد،موانعی چون مرزهای دانه، میدان تنشی سایر نابجای یه ا و رسوبات از جمله عواملی هستند که توان ایی حرکتنابجاییها را کاهشمیدهند. به این منظور دراین بررسی تجمع نابجاییها در اثر اعمال تنشبرشی در پشتیکرسوب همدوسبا استفاده از تئوری الاستیکخطی بر روی تک کریستال مسکار سردشده مدل شده است. با توجه به اینکه در این بررسی میدان تنشی اطرافیکنابجایی در فواصل بی شتر از یکنانومتر مورد نظر بوده، به کارگیری تئوری الاستیکمورد قبول می باشد. در این تحقیق هندسه تجمع نابجاییها در صفحه ( ١١١ ) کریستال FCC مسو محاسبه می زان تنشبرگشتی بر حسبتعداد نابجاییهای تجمع کرده مورد ارزیابی قرار گرفت

نویسندگان

حامدرضا سید حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مو

فرساد فرقانی

دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد

رضا رنجبر

دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد

بهزاد ناطق

دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد