مدل سازی توانمندسازهای چابکی راهبردی شرکتهای دانش بنیان با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_668

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای شناسایی توانمندسازهای چابکی راهبردی شرکتهای دانش بنیان و بیان روابط بین آنها، پس از مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان به شناسایی توانمندسازها و دسته بندی آنها در قالب 9 بعد پرداخته شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون و برمبنای فراوانی تکرار عوامل در ادبیات موضوع و نظرات خبرگان، اهمیت 9 بعد تعریف شده تعیین شد. پس از آن با بکارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC به تحلیل ابعاد شناسایی شده پرداخته شد. پس از تحلیل داده ها ابعاد شناسایی شده در قالب 6 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط آنها نمودار ISM ترسیم شد. ابعاد سیال بودن منایع و افزونگی خارجی در بالاترین سطح از تاثیرگذاری قرار گرفتند و بعد عوامل مرتبط با دولت در سطح با کمترین تاثیر قرار گرفت. پس از تحلیل MICMAC نیز ابعاد در دو دسته وابسته و نفوذ قرار گرفتند.

نویسندگان

اسما سلطانی نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

علی مروتی شریف آبادی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد